Poland

W Trybunale odroczeń więcej niż wyroków

Fotorzepa, Robert Gardziñski

W Trybunale Konstytucyjnym ruch jak nigdy. I jak nigdy w obie strony, bo sprawy na wokandê wchodz¹ i wkrótce z niej spadaj¹.

Pytanie o konstytucyjnoœæ ustawy dezubekizacyjnej, moc¹ której wszystkim zwi¹zanym z tajnymi s³u¿bami minionego re¿imu obciêto uposa¿enia, zyska³a ju¿ niezagro¿on¹ pozycjê lidera odroczeñ. ¯adna inna sprawa nie spada³a z wokandy tyle razy co ona. I ka¿e to zapytaæ o powody takiego obrotu rzeczy. Najchêtniej takie, które nie oka¿¹ siê wymówkami. To, ¿e we wtorek znów nie bêdzie wyroku og³oszono jeszcze w poniedzia³ek. I znów nie wiadomo dlaczego, przez co coraz powszechniejsze s¹ podejrzenia, ¿e Trybuna³ nie mog¹c uzgodniæ wyroku uznaj¹cego legalnoœæ kwestionowanych rozwi¹zañ, unika og³oszenia werdyktu o innej treœci. Czy tak powinni robiæ sêdziowie niezawiœli, wolni od presji zewnêtrznej? W¹tpiê – nawet mimo solennych zapewnieñ sêdzi Krystyny Paw³owicz o braku konfliktu miêdzy sêdziami, która co i rusz daje odpór takim sugestiom, na przemian z twittami prezentuj¹cymi z³ote myœli ró¿nych intelektualistów i podawaniem dalej relacji z prawicowych konferencji o „zderzeniu kultur".

Czytaj te¿: Odwo³ana rozprawa w Trybunale ws. RPO

Ustawiczne odraczanie decyzji w wa¿nych sprawach jedynie pog³êbia stan niepewnoœci prawnej, co dotyka wszystkich obywateli. Nale¿y im siê m¹dry wyrok, który poka¿e coœ wiêcej ni¿ wolê suwerena, da oparcie s¹dom i innym organom i podejmie próbê odbudowy utraconego autorytetu. Unik jakim jest odroczenie nie przystoi organowi ze szczytu prawniczej hierarchii.

S¹d Najwy¿szy postanowi³ ju¿ nie czekaæ i sam rozstrzygn¹³ sprawê esbeckich emerytur daj¹c s¹dowi powszechnemu szansê na odblokowanie kolejki czekaj¹cych na werdykt. Ale to niejedyne przypadki z ostatniego czasu gdy sprawy spada³y z wokandy. We wtorek okaza³o siê, ¿e Trybuna³ nie rozpozna wniosku pos³ów PiS, którzy chcieliby uznania, ¿e Rzecznik Praw Obywatelskich po zakoñczeniu kadencji nie mo¿e ju¿ pe³niæ tej funkcji, by Sejm, bez ogl¹dania siê na Senat, ustanowi³ pe³ni¹cego obowi¹zki rzecznika w nie wiadomo jak d³ugo trwaj¹cym okresie przejœciowym. Czy równie¿ szef NIK albo prezes NBP móg³by w przysz³oœci byæ potraktowany tak samo? Tego pos³owie nie napisali, a Trybuna³ powinien zbadaæ.

Oficjalne uzasadnienie g³osi, ¿e sprawa RPO spad³a z wokandy z powodu choroby sêdziego. ¯yczymy zdrowia. Sêdziom i ca³ej instytucji Trybuna³u – tym bardziej, ¿e jeszcze w tym tygodniu ma on rozpoznawaæ sprawê dotycz¹c¹ aborcji.

Lepszy odwa¿ny wyrok ni¿ w¹tpliwe wymówki.

Football news:

We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola