Poland

W Teksasie mają zdejmować maski, w Kalifornii zakładać dwie

Maska na ziemi

AFP

W czasie, gdy w³adze Teksasu i Missisipi podejmuj¹ decyzjê o zniesieniu obowi¹zku noszenia masek w zwi¹zku z popraw¹ sytuacji epidemicznej, gubernator Kalifornii, Gavin Newsom, wzywa mieszkañców stanu do zak³adania jednoczeœnie dwóch masek, by powstrzymaæ transmisjê koronawirusa SARS-CoV-2.

Wytyczne g³osz¹, ¿e maska materia³owa powinna byæ noszona na jednorazowej maseczce chirurgicznej.

Nie jest natomiast rekomendowane noszenie dwóch maseczek chirurgicznych jednoczeœnie.

Newsom otwarcie skrytykowa³ stany decyduj¹ce siê na ³agodzenie obostrzeñ zapewniaj¹c, ¿e Kalifornia nadal bêdzie kierowaæ siê "danymi naukowymi, dowodami, faktami, a nie ideologi¹" przy podejmowaniu decyzji.

- Nie zejdziemy z naszej œcie¿ki - stwierdzi³ Newsom.

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?