Poland

W sobotę na Słowacji przebadano ponad milion osób

Ponad milion mieszkañców S³owacji wziê³o udzia³ w sobotê w badaniu za pomoc¹ testów antygenowych. W³adze kraju chc¹ przetestowaæ wszystkich obywateli.

W³adze S³owacji twierdz¹, ¿e ambitny plan przetestowania wiêkszoœci obywateli powy¿ej 10. roku ¿ycia jest najwiêkszym tego rodzaju projektem w kraju o tej wielkoœci.

Ogólnonarodowy test obserwuj¹ inne pañstwa, które próbuj¹ spowolniæ rozprzestrzenianie siê koronawirusa.

Aby przetestowaæ 5,5 mln mieszkañców, zaanga¿owano ponad 40 tysiêcy osób, w tym medyków, ¿o³nierzy, funkcjonariuszy policji, pracowników administracji i wolontariuszy.

Do po³udnia przebadano ponad 828 tysiêcy osób. 7947 testów da³o wynik dodatni - poinformowa³ minister obrony Jaroslav Nad.

O godzinie 15 liczba przebadanych osób przekroczy³a milion. Przez weekend ³¹cznie s³u¿by s¹ w stanie wykonaæ ponad 3 miliony testów.

Premier Igor Matovic ma nadziejê, ¿e plan rozpozna i podda kwarantannie wystarczaj¹co du¿o osób zaka¿onych, aby zapobiec œcis³emu zamkniêciu wszystkich obywateli.

Testy s¹ bezp³atne i dobrowolne, ale rz¹d na³o¿y ograniczenia na osoby, które nie bior¹ w nich udzia³u, w tym zakaz wychodzenia do pracy.

Football news:

Pirlo about 3:0 with Dynamo Kiev: I'm happy. Juve must always play to win
Giroud on possible departure from Chelsea: Let me enjoy the win, I scored 4 goals. Then let's see
CSKA's last home game in the Europa League. Finally win?
Casillas-Ronaldo: just 750 goals? You can do better 😏
PSG President on 3:1 with Manchester United: We are fighting for the Champions League and always show ourselves in important moments
Lazio pulled out a draw with Borussia thanks to a controversial penalty: Schulz crashed into Milinkovic-Savic, the Serb dived beautifully
Jose Mourinho: Tottenham are one of the most important horses in the Europa League, we are in the race