Poland

W sobotę El Clasico. Sądny tydzień Zidane’a

Pi³ka no¿na

Zinedine Zidane

Zinedine Zidane wierzy, ¿e dla Realu znów zaœwieci s³oñce. Mo¿e ju¿ w sobotê w Barcelonie

GABRIEL BOUYS/AFP

W Madrycie wrze po pora¿ce z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów, a ju¿ w sobotê El Clasico. Jeœli Real przegra z Barcelon¹, Zidane mo¿e straciæ posadê.

– Ca³¹ winê biorê na siebie. Ale wiem, ¿e jestem w stanie podnieœæ tê dru¿ynê i znaleŸæ rozwi¹zanie, by poprawiæ nasz¹ grê – opowiada³ Zinedine Zidane po koszmarnym wieczorze w Lidze Mistrzów, w którym zdziesi¹tkowany przez kontuzje i koronawirusa Szachtar obna¿y³ wszystkie s³aboœci Realu i wywióz³ z Madrytu trzy punkty (3:2).

Na treningowym stadionie im. Alfredo Di Stefano (Santiago Bernabeu przechodzi modernizacjê) dosz³o do jednej z najdziwniejszych pora¿ek Królewskich w Champions League. Nigdy wczeœniej nie zdarzy³o siê im przegrywaæ do przerwy 0:3. A¿ strach pomyœleæ, jakim wynikiem skoñczy³by siê ten mecz, gdyby rywalem by³ Bayern, a nie wspierany przez m³odzie¿ i rezerwowych zespó³ z Ukrainy.

Trener Szachtara Luis Castro mówi³, ¿e jego zawodnikom starczy si³ na 25 minut, byæ mo¿e uœpi³o to czujnoœæ pi³karzy Realu, mo¿e uwierzy³ w to nawet Zidane, bo pos³a³ do gry eksperymentaln¹ jedenastkê – bez Karima Benzemy, Toniego Kroosa, Isco i Viniciusa Juniora.

Chcia³ daæ im odpocz¹æ przed El Clasico, a podpali³ lont. Zamiast ³atwego zwyciêstwa by³a kolejna w ostatnich dniach trudna do wyt³umaczenia pora¿ka na w³asnym terenie (w weekend Real przegra³ z beniaminkiem Cadizem). Jeœli w dru¿ynie, od której wymaga siê trofeów – i przynajmniej skutecznej, jeœli nie efektownej gry – najlepszym zawodnikiem jest bramkarz, to znaczy, ¿e w Madrycie maj¹ problem.

Ponura szatnia

Real odzyska³ mistrzostwo Hiszpanii dziêki œwietnie zorganizowanej defensywie, a dziœ, kiedy ze sk³adu wypad³ kontuzjowany Sergio Ramos, b³êdy kolegów naprawiaæ musi bramkarz Thibaut Courtois. Raphael Varane bez Ramosa jest jak dziecko we mgle, nie doœæ, ¿e nie radzi sobie z pilnowaniem przeciwników, to jeszcze w œrodê strzeli³ samobójczego gola. – Tym razem nie pomóg³ im nawet VAR – ironizuje kataloñski „Sport”.

Królewskim czêsto zarzuca siê, ¿e korzystaj¹ z przychylnoœci sêdziów, ale w œrodê to w³aœnie wideoweryfikacja pozbawi³a ich wyrównuj¹cej bramki (Vinicius by³ na spalonym) i szansy na unikniêcie kompromitacji.

Zidane dopiero godzinê po meczu przyszed³ na konferencjê prasow¹. Z przecieków wynika, ¿e nastrój w szatni by³ wyj¹tkowo ponury, nikt nie mia³ ochoty do rozmowy, dru¿ynê odwiedzi³ prezes Florentino Perez. Czy postawi³ trenerowi ultimatum?

– Dalej wierzê w tych pi³karzy. Dziœ widaæ ciemnoœæ, ale jutro znów wzejdzie s³oñce. Najwa¿niejsze to zachowaæ spokój – przekonywa³ Zidane. Wie jednak, ¿e dawne zas³ugi przestan¹ mieæ znaczenie, jeœli nie zapanuje szybko nad kryzysem.

Kiedy prowadzi³ Real do trzech triumfów w Lidze Mistrzów, by³ noszony na rêkach i nazywany najlepszym trenerem œwiata. Za chwilê mo¿e podzieliæ los swoich poprzedników, Julena Lopeteguiego i Santiago Solariego, dla których pora¿ki z Barcelon¹ by³y gwoŸdziem do trumny.

Wychodzenie z kryzysu

To bêdzie pierwsze El Clasico w czasach pandemii. Poprzednie rozegrano na pocz¹tku marca, gdy wirus by³ ju¿ w Europie, ale jeszcze nikt nie zdawa³ sobie sprawy z zagro¿enia. Przy pe³nych trybunach Królewscy zwyciê¿yli u siebie 2:0. Zidane jako trener Realu poniós³ z Barc¹ tylko dwie pora¿ki (ma cztery zwyciêstwa i trzy remisy), ale przed nim byæ mo¿e mecz najwa¿niejszy – o w³asn¹ przysz³oœæ.

Barcelona rozbi³a we wtorek w Lidze Mistrzów Ferencvaros Budapeszt 5:1. Stwierdzenie, ¿e to uspokoi³o jej kibiców po ligowej wpadce z Getafe, by³oby jednak nadu¿yciem. Wêgrzy nie grali w LM od æwieræ wieku. Pierwszym powa¿nym testem dla nowego trenera Ronalda Koemana bêdzie El Clasico.

Jeszcze kilka tygodni temu wydawa³o siê, ¿e derby gigantów hiszpañskiego futbolu strac¹ i tak ju¿ przykurzony blask przez nieobecnoœæ Leo Messiego. Sytuacjê z Argentyñczykiem uda³o siê za³agodziæ (grozi³ odejœciem, jeœli nie zmieni siê polityka klubu), ale na Camp Nou wybuchaj¹ wci¹¿ nowe konflikty. Ostatni dotyczy kolejnych ciêæ pensji.

Pandemia nie oszczêdzi³a bogaczy, a straty Barcy szacowane s¹ na 100 mln euro. To w³aœnie dlatego latem jednym z priorytetów by³o pozbycie siê zawodników z wysokimi kontraktami (Luis Suarez, Ivan Rakitiæ, Arturo Vidal).

Przegl¹du kadr dokonano tak¿e w Madrycie. Na wypo¿yczenie do Tottenhamu uda³o siê pos³aæ Garetha Bale’a (15 mln wynagrodzenia rocznie), z którego po¿ytek by³ niewielki. Angielskie powietrze s³u¿y Jamesowi Rodriguezowi, oddanemu za darmo do Evertonu. Kolumbijczyk sta³ siê wa¿n¹ postaci¹ lidera Premier League.

Szukanie oszczêdnoœci jednak trwa. Szefowie klubów ostrzegaj¹, ¿e wychodzenie z kryzysu mo¿e zaj¹æ nawet dwa–trzy lata, a kibice musz¹ siê przyzwyczaiæ, ¿e wielkich transferów bêdzie mniej.

Transmisja meczu Barcelona – Real w sobotê o 16.00 w Canal+ Premium, Canal+ 4K i Eleven Sports 1

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million