Poland

W rosyjskich szpitalach brakuje tlenu medycznego

W Rosji w jednej czwartej regionów wystêpuj¹ problemy z zaopatrzeniem szpitali w tlen medyczny - przyzna³o Ministerstwo Przemys³u i Handlu, informuj¹c, ¿e pracuje nad ich rozwi¹zaniem.

- Ministerstwo Przemys³u i Handlu dok³ada wszelkich starañ, aby wyeliminowaæ sytuacjê niedoboru tlenu. Przeprowadziliœmy ankietê wœród wszystkich 85 podmiotów, wchodz¹cych w sk³ad Federacji. W efekcie zidentyfikowaliœmy skomplikowan¹ sytuacjê w zakresie tlenu medycznego w 22 regionach. Obecnie jesteœmy z nimi w œcis³ej wspó³pracy i odbywamy szereg spotkañ z producentami i dostawcami gazów medycznych - powiedzia³ minister Denis Manturow.

Wed³ug rosyjskiego ministra przemys³u i handlu wszelkie niedobory rozwi¹zywane s¹ „jak najszybciej poprzez bezpoœredni kontakt miêdzy naszymi pracownikami i przedsiêbiorstwami”.

Ministerstwo Przemys³u i Handlu zwróci³o siê do regionów o informacje na temat dostaw tlenu medycznego po publikacjach, ¿e w szpitalu miejskim nr 20 w Rostowie nad Donem, w którym leczeni s¹ pacjenci z koronawirusem, wyst¹pi³y przerwy w dostawie tlenu. Z powodu braku tlenu prawdopodobnie kilka osób zmar³o. Choæ miejscowe w³adze pocz¹tkowo temu zaprzeczy³y, póŸniej wszczête zosta³o w tej sprawie postêpowanie karne.

W Rosji od pocz¹tku epidemii potwierdzono zaka¿enie koronawirusem u ju¿ niemal 1,6 mln osób. W zwi¹zku z Covid-19 zmar³o dot¹d 27,6 tys. osób.

Football news:

Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better
De Bruyne will sign a 5-year contract with Manchester City. He entered negotiations after Pep extended his contract