Poland

W dziewięciu państwach świata ponad milion zakażeń

Pobranie próbki do testu na COVID-19

AFP

Liczba zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w Polsce wzros³a do 362 731, liczba zgonów osób zaka¿onych - do 5 631 *** 31 paŸdziernika resort zdrowia poinformowa³ o 21 897 przypadkach koronawirusa wykrytych w ci¹gu doby - to dobowy rekord *** 29 paŸdziernika resort poinformowa³ o 301 zgonach chorych na COVID-19 - w tym 46 bez chorób wspó³istniej¹cych - to dobowy rekord *** Od 24 paŸdziernika w czerwonej strefie znalaz³a siê ca³a Polska - od tego dnia placówki gastronomiczne mog¹ serwowaæ jedzenie tylko na wynos, a seniorzy powy¿ej 70. roku ¿ycia maj¹ pozostaæ w domach **** Od 26 paŸdziernika klasy 4-8 w szko³ach podstawowych wchodz¹ w tryb nauczania zdalnego *** W UE i na obszarze EOG najgorsza sytuacja epidemiczna panuje w Belgii i Czechach, najlepsza w Norwegii i Estonii*** Na ca³ym œwiecie potwierdzono ok. 45,8 mln zaka¿eñ koronawirusem *** Liczba zgonów osób zaka¿onych SARS-CoV-2 przekroczy³a 1,192 mln osób.

Football news:

Lampard on 0:0 with Tottenham: Chelsea did enough to win. I'm glad we didn't miss out
Pape Bouba Diop, the author of Senegal's goal against France at the 2002 world Cup, has died. He was 42 years old
Langle injured his ankle in Barca's game with Osasuna. 21-year-old Minghesa is the only Central defender without injuries
De Gea injured his leg when he hit the post. He can return to the game against PSG on Wednesday
Cavani was the second to score 3 (2+1) points for Manchester United, coming on as a substitute in the Premier League. Solskjaer did poker in 1999
Antoine Griezmann: Barcelona want to be Champions. The path will not be easy
Bruno scored 25 (15+10) points in the first 23 games in the Premier League. Best League result alongside Cole and Phillips