Poland

W całej Polsce protesty, m.in. przed kościołami

Tysi¹ce osób wziê³o udzia³ w niedzielnych protestach przeciw decyzji Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Demonstracje odbywa³y siê przed koœcio³ami w ca³ej Polsce. Uczestnicy protestów wchodzili do œwi¹tyñ w czasie mszy, na murach koœcio³ów pojawi³y siê wymalowane farb¹ has³a popieraj¹ce aborcjê i atakuj¹ce Koœció³.

W czwartek Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepis pozwalaj¹cy na przerwanie ci¹¿y, gdy badania prenatalne wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu, jest niezgodny z konstytucj¹. Chodzi o art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania.

Po decyzji TK w ca³ej Polsce dosz³o do protestów, organizowanych m.in. przez "Strajk Kobiet". Na ulicach i w mediach spo³ecznoœciowych powtarzane by³o jedno z g³ównych hase³ protestu, "wyp...". Demonstracje odby³y siê m.in. przed domem wicepremiera i prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego oraz przed warszawsk¹ siedzib¹ PiS.

W niedzielê protesty organizowano przed koœcio³ami. Uczestnicy czêœci z nich wchodzili z transparentami do œwi¹tyñ w czasie mszy. Na murach i drzwiach koœcio³ów malowane by³y has³a, m.in. "aborcja bez granic".

W Katowicach ok. 7 tys. osób, g³ównie kobiet, zgromadzi³o siê przed katedr¹. Wznoszono okrzyk "to jest wojna". Policja u¿y³a gazu ³zawi¹cego, wczeœniej jeden z funkcjonariuszy mia³ zostaæ zaatakowany.

W Poznaniu kilkadziesi¹t osób okrzykami zak³óci³o mszê œw. Protestuj¹cy trzymali przed o³tarzem banner z napisem twierdz¹cym, ¿e katoliczki tak¿e potrzebuj¹ prawa do aborcji. Zdaniem jednego z organizatorów, w³adze zwierzchnie Koœcio³a w Polsce przyczyni³y siê do "piek³a kobiet".

W Krakowie demonstranci rozwiesili miêdzy drzewami czarn¹ bieliznê i ubrania - by³o to nawi¹zanie do "czarnych protestów" z poprzednich lat.

Na budynku koœcio³a œw. Jakuba w Warszawie wymalowano napisy, m.in. "aborcja bez granic".

Przed koœcio³em œw. Krzy¿a w Warszawie dosz³o do przepychanek z udzia³em protestuj¹cych, którzy chcieli wejœæ do œrodka, a cz³onkami Stra¿y Marszu Niepodleg³oœci, którzy za zgod¹ proboszcza ochraniali budynek.

W reakcji na profanacje koœcio³ów oœwiadczenie wyda³ przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski abp Stanis³aw G¹decki. Podkreœli³, ¿e stanowisko Koœcio³a katolickiego na temat prawa do ¿ycia jest "niezmienne i publicznie znane". Metropolita poznañski podkreœli³, ¿e to nie Koœció³ stanowi prawa w Polsce i "to nie biskupi podejmuj¹ decyzje o zgodnoœci b¹dŸ niezgodnoœci ustaw z Konstytucj¹ RP".

Dowiedz siê wiêcej: Abp G¹decki apeluje o dialog i nieeskalowanie napiêæ

Abp G¹decki zaapelowa³ do wszystkich o wyra¿anie pogl¹dów w "sposób akceptowalny spo³eczne, z poszanowaniem godnoœci ka¿dego cz³owieka". Wezwa³ do dialogu, a dziennikarzy i polityków poprosi³ o nieeskalowanie napiêæ.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it