Poland

W Azji jest wirus, który zabija nawet w 75 proc. przypadków

Rudawki wielkie

Mdk572, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Œmiertelnoœæ wirusa Nipah wynosi do 75 proc. Wirus ten znajduje siê na liœcie 10 najpowa¿niejszych zagro¿eñ dla zdrowia publicznego sporz¹dzonej przez WHO. Czy po tym jak uporamy siê z COVID-em czeka nas jeszcze powa¿niejsze zagro¿enie?

Naturalnymi nosicielami wirusa Nipah s¹ rudawki wielkie.

Wirus Nipah zosta³ po raz pierwszy zidentyfikowany w 1999 roku - i od tego czasu co pewien czas pojawiaj¹ siê niewielkie ogniska zaka¿eñ wywo³anych przez tego odzwierzêcego wirusa. Œmiertelnoœæ wœród zaka¿onych waha siê od 40 do 75 proc. Dla przyk³adu w Bangladeszu miêdzy 2001 a 2011 rokiem wirusem Nipah zakazi³o siê 196 osób, zmar³o 150 z nich.

W przypadku tego wirusa niebezpieczny jest te¿ wyj¹tkowo d³ugi okres inkubacji wywo³ywanej nim choroby (w jednym wypadku by³o to a¿ 45 dni), który sprawia, ¿e zaka¿ona osoba - nieœwiadoma zaka¿enia - mo¿e przez d³u¿szy czas zaka¿aæ innych.

Wirusem zaka¿a siê te¿ wiele gatunków zwierz¹t, co u³atwia jego transmisjê.

Zakaziæ wirusem Nipah mo¿na siê przez bezpoœredni kontakt z osob¹ zaka¿on¹ lub przez spo¿ycie ska¿onej nim ¿ywnoœci.

Osoba zaka¿ona wirusem mo¿e doœwiadczyæ objawów charakterystycznych dla infekcji dróg oddechowych (kaszel, ból gard³a, bóle miêœni, zmêczenie). Wirus wywo³uje te¿ jednak zapalenie mózgu, które prowadzi do œmierci.

Pierwsze znane ognisko wirusa Nipah (Malezja, 1998) pojawi³o siê w wyniku zniszczenia przez po¿ary lasów i susze naturalnego œrodowiska ¿ycia rudawek wielkich co zmusi³o je do ¿erowania na drzewach owocowych rosn¹cych w pobli¿u miejsc hodowania trzody chlewnej. W efekcie wirus przeniós³ siê z nietoperzy na œwinie, a nastêpnie - na rolników.

Potencja³ wirusa do wywo³ywania wiêkszych epidemii zmniejsza to, ¿e obecnie wystêpuj¹ce szczepy tego wirusa nie przenosz¹ siê drog¹ powietrzn¹ - to w³aœnie ta droga transmisji przyczyni³a siê prawdopodobnie do wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7