Poland

W 2020 roku operatorzy poprawiali wyniki

Telekomunikacja i IT

Adobe Stock

Najnowsze dane i prognozy potwierdzaj¹, ¿e czas epidemii by³ dla telekomunikacyjnych gigantów nie najgorszym czasem.

O 550 mln z³, czyli 1,4 proc., powiêkszy³y siê w 2020 r. przychody piêciu najwiêkszych grup telekomunikacyjnych dzia³aj¹cych w Polsce – wynika z danych i prognoz analityków zebranych przez „Rzeczpospolit¹". Jeœli prognozy s¹ trafione, w minionym roku przychody grup: Cyfrowy Polsat, Orange Polska, P4 (Play), T-Mobile oraz UPC wynios³y w sumie prawie 38,7 mld z³.

Pod wzglêdem przychodów ogó³em najwiêkszym graczem w sektorze by³a Grupa Cyfrowy Polsat, której ³¹czne obroty, w du¿ej mierze dziêki przejêciom, zbli¿aj¹ siê powoli do 12 mld z³ rocznie. W 2020 r. wynosiæ mog³y 11,9 mld z³, co oznacza wzrost o 1,8 proc. To szacunki na podstawie wyników grupy kontrolowanej przez Zygmunta Solorza za trzy kwarta³y ub.r. i œredniej prognoz biur maklerskich.

Tajemnic¹ s¹ ci¹gle dane za ostatnie trzy miesi¹ce ub.r. (grupa poka¿e je pod koniec marca). Maklerzy s¹ jednak zdania, ¿e w tym czasie grupa Cyfrowy Polsat mog³a uzyskaæ 3,17 mld z³ przychodu, o 3,2 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Z jednej strony Polsat przej¹³ w ub.r. internetow¹ Grupê Interia, firmê eSoleo zajmuj¹c¹ siê fotowoltaik¹ i podnosi³ ceny us³ug telekomunikacyjnych. Na jego korzyœæ mog³o dzia³aæ zapotrzebowanie na internet lepszej jakoœci (ma w grupie operatora sieci stacjonarnej Netia, a w ofercie ju¿ us³ugi 5G) i domow¹ rozrywkê.

Negatywnie zaœ na przychodach odbijaæ mog³y siê zawirowania na rynku reklam, odp³yw u¿ytkowników telefonii stacjonarnej i fakt, ¿e Play ju¿ nie u¿ywa sieci Plusa, by œwiadczyæ us³ugi. Wszystkim telekomom spad³y przychody z roamingu miêdzynarodowego. Tak¿e wa¿ny dla nich rynek smartfonów móg³ byæ w trendzie spadkowym (finalnych danych na razie nie ma).

Zdaniem analityków najsilniej ros³y Polsatowi zyski. W skali roku grupa miliardera zarobi³aby tym samym 1,17 mld z³ (wzrost o 5,3 proc.).

Przeciwn¹ tendencjê widaæ by³o wynikach Orange Polska, numerze dwa po Polsacie pod wzglêdem ca³kowitych przychodów w sektorze. Choæ przychody Orange Polska powiêkszy³y siê w ub.r. o 0,9 proc., do 11,5 mld z³, to zysk netto skurczy³ siê o 44 proc., do 46 mln z³.

Trzecie miejsce pod wzglêdem obrotów nale¿a³o do Playa. Analitycy przestali prognozowaæ wyniki tej sieci komórkowej. Powód to wycofanie jej akcji z gie³dy przez nowego w³aœciciela – francusk¹ grupê Iiad. Jeœli jednak wszystko posz³o po myœli zarz¹du telekomu, to w 2020 r. Play móg³ uzyskaæ blisko 7,2 mld z³ przychodu, czyli o oko³o 1,5 proc. wiêcej ni¿ przed rokiem.

Operator numer cztery – T-Mobile Polska w 2020 r. wykona³ plan. Jego przychody uros³y o 1,1 proc., do 6,5 mld z³, a EBITDA o 2,2 proc., do 1,7 proc. Tempa nabra³y telewizje kablowe. UPC w 2020 r. uzyska³ 4-proc. zwy¿kê przychodów (do 1,7 mld z³). Inea – kilkunastoprocentow¹.

Football news:

Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)