Poland

Victoria Dom z zastrzykiem gotówki

Deweloper zebra³ z kolejnej emisji obligacji ponad 40 mln z³.

Deweloper pozyska³ 43 mln z³ z prywatnej emisji trzyletnich obligacji serii P. Wartoœæ oferty ustalono pocz¹tkowo na 50 mln z³, póŸniej podwy¿szono do 60 mln z³. 500 z ponad 43 tys. papierów obj¹³ autoryzowany doradca DM Michael/Ström.

- Cieszymy siê z okazanego zaufania inwestorów, którzy chêtnie inwestuj¹ w papiery korporacyjne podmiotów o silnym standingu finansowym. Wœród obligatariuszy jest kilka nowych instytucji, z którymi z pewnoœci¹ bêdziemy w przysz³oœci rozwijaæ wspó³pracê w zakresie finansowania naszej dzia³alnoœci – podkreœli³ Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victorii. Wp³ywy deweloper wykorzysta na zakup gruntów i realizacjê bie¿¹cych projektów mieszkaniowych.

W III kwartale firma sprzeda³a (uwzglêdniaj¹c p³atne rezerwacje) 318 mieszkañ, o 25 proc. wiêcej kwarta³ do kwarta³u i 17 proc. mniej rok do roku. Po dziewiêciu miesi¹cach liczba zawartych umów to 1,17 tys., o 3,3 proc wiêcej ni¿ rok wczeœniej, dziêki rekordowemu I kwarta³owi br., kiedy to nabywców znalaz³o a¿ niemal 600 lokali.

Jak zaznaczy³ wiceprezes Wasiluk, wynik w III kwartale móg³ byæ lepszy, gdyby nie niska – z powodu opóŸnieñ w uzyskiwaniu zgód administracyjnych – poda¿. Warszawski deweloper uzupe³nia ofertê, niedawno wszed³ na nowy rynek – do Krakowa.

W KNF na zatwierdzenie czeka prospekt dotycz¹cy publicznej emisji obligacji o wartoœci do 200 mln z³.

Football news:

Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about
Tuchel Pro Champions League: Match with Leipzig - the final of our group