Poland

Uwolniona za szczepionki z Rosji Izraelka stanęła przed sądem

Zatrzymana w Syrii m³oda Izraelka, uwolniona w ramach tajnej umowy z Rosj¹, wróci³a do kraju i w niedzielê stanê³a przed s¹dem.

Izraelka, której personalia zosta³y utajnione, stanê³a dziœ przed s¹dem, oskar¿ona o nielegalne opuszczenie kraju i przekroczenie granicy z naruszeniem prawa izraelskiego.

Wiêkszoœæ szczegó³ów rosyjsko-izraelskiej umowy, na mocy której kobieta zosta³a uwolniona, zosta³a ocenzurowana przez wojsko. Oprócz zakupu szczepionek Izrael mia³ uwolniæ dwóch syryjskich pasterzy, którzy nielegalnie przekroczyli granicê.

Izraelka wróci³a do kraju przez Moskwê i zosta³a przes³uchana przez izraelsk¹ agencjê bezpieczeñstwa wewnêtrznego.

Wiadomo jedynie, ¿e kobieta pochodzi z zamieszka³ej przez ultraortodoksyjnych ¯ydów osady Modiin Illit na Zachodnim Brzegu.

Kobieta podobno przeskoczy³a p³ot wzd³u¿ zdemilitaryzowanej strefy oddzielaj¹cej kontrolowane przez Izraelczyków Wzgórza Golan i Syriê. Ju¿ wczeœniej próbowa³a przekroczyæ granice Izraela ze Strefa Gazy i Jordani¹. 

Motywy jej dzia³ania nie zosta³y ujawnione.

Football news:

The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully