Poland

Uwaga, zabytek!

Decyduj¹c siê na rewitalizacjê starych budynków, warto zawczasu sprawdziæ niuanse podatkowe inwestycji

AdobeStock

Zdarza siê, ¿e sk³adnikiem przedsiêbiorstwa jest zabytkowy budynek. Przedsiêbiorca mo¿e wtedy skorzystaæ ze zwolnienia z podatku od nieruchomoœci. Jednak nie ka¿dy taki obiekt spe³nia warunki stosowania preferencji podatkowych.

Przedsiêbiorcy, którzy posiadaj¹ firmowe zabytkowe budynki i chc¹ skorzystaæ ze zwolnienia z podatku od nieruchomoœci, mog¹ ³atwo wpaœæ w pu³apkê, której skutkiem jest koniecznoœæ zap³aty znacznej kwoty podatku z odsetkami. Dotyczy to w szczególnoœci przedsiêbiorców, którzy obci¹¿eni s¹ bardzo wysok¹ stawk¹ podatku od nieruchomoœci.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej: u.o.z.) pojêcie zabytku oznacza: nieruchomoœæ lub rzecz ruchom¹, ich czêœci lub zespo³y, bêd¹ce dzie³em cz³owieka lub zwi¹zane z jego dzia³alnoœci¹ i stanowi¹ce œwiadectwo minionej epoki b¹dŸ zdarzenia, których zachowanie le¿y w interesie spo³ecznym ze wzglêdu na posiadan¹ wartoœæ historyczn¹, artystyczn¹ lub naukow¹.

Ustawa ta przewiduje nastêpuj¹ce formy ochrony zabytków:

1) wpis do rejestru zabytków;

2) wpis na Listê Skarbów Dziedzictwa;

3) uznanie za pomnik historii;

4) utworzenie parku kulturowego;

5) ustalenie och...

Football news:

Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches