Poland

USA zaostrzają sankcje. Rosja nie dostanie towarów dla wojska

Stany Zjednoczone zaostrzaj¹ re¿im sankcji technologicznych wobec Rosji. Zabroniony jest eksport towarów mog¹cych pos³u¿yæ Rosjanom do celów wojskowych.

Biuro przemys³u i bezpieczeñstwa departamentu handlu USA opublikowa³o w czwartek zawiadomienie w Rejestrze Federalnym (Federal Register). Zgodnie z dokumentem od 29 paŸdziernika obowi¹zuje „domniemanie odmowy" wydawania pozwoleñ na dostawy do Federacji Rosyjskiej towarów, które mog¹ byæ wykorzystane do celów wojskowych.

Odt¹d amerykañskie organy kontroli eksportu bêd¹ ustalaæ indywidualnie dla ka¿dego przypadku, czy produkt lub technologia stanowi „istotny wk³ad w tworzenie, produkcjê, konserwacjê, naprawê lub eksploatacjê systemów uzbrojenia (Rosji -red)".

Wydanie koncesji bêdzie mo¿liwe dopiero po potwierdzeniu niemilitarnego charakteru transakcji. W czerwcu departament handlu USA rozszerzy³ listê towarów i technologii, które wymagaj¹ pozwolenia na eksport do Rosji. W szczególnoœci chodzi o sprzêt i oprogramowanie do reaktorów j¹drowych, urz¹dzeñ pó³przewodnikowych i sprzêtu pomiarowego. Tutaj rosyjski przemys³ jest mocno zale¿ny od importu. Podobnie jak w bran¿y kosmicznej.

Ponadto poszerzono definicjê pojêcia „zastosowania militarnego", która obecnie obejmuje tak¿e poœrednie zaanga¿owanie sektora obronnego.

Podobny re¿im eksportu z USA dotyczy Chin i Wenezueli.

Football news:

Ramos and Benzema out of Real Madrid's bid for the Champions League match with Inter
Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about