Poland

USA: Czy frekwencja w wyborach będzie najwyższa od 112 lat?

Sympatyczka Partii Demokratycznej

AFP

Ponad 80 mln Amerykanów odda³o g³osy w wyborach prezydenckich w USA - wynika z danych uruchomionego przy Uniwersytecie Florydy U.S. Elections Project. Coraz bardziej prawdopodobne jest, ¿e frekwencja w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA bêdzie najwy¿sza od ponad 100 lat.

Liczba g³osów oddanych w g³osowaniu przedterminowym przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi w USA stanowi ju¿ 58 proc. wszystkich g³osów oddanych w wyborach w 2016 roku. Przed tamtymi wyborami g³os w g³osowaniu przedterminowym odda³o 47 mln osób.

Du¿a liczba wyborców zag³osowa³a w tym roku korespondencyjnie lub w specjalnych punktach wyborczych w zwi¹zku z obawami o sytuacjê epidemiczn¹ i mo¿liwoœæ zaka¿enia siê koronawirusem w lokalu wyborczym w dniu wyborów.

Sonda¿e przed wyborami w USA daj¹ przewagê Joe Bidenowi. W g³osowaniu przedterminowym czêœciej bior¹ udzia³ wyborcy Partii Demokratycznej.

Football news:

Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million
Ramos and Benzema out of Real Madrid's bid for the Champions League match with Inter
Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes