Poland

Ukryte koszty kryzysu wywołanego przez Covid-19 są ogromne

Premier Mateusz Morawiecki

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Zamkniêcie szkó³ to tylko pozornie bezkosztowa forma t³umienia epidemii.

Druga fala epidemii Covid-19 i zwi¹zane z ni¹ restrykcje doprowadzi³y do ponownego spadku aktywnoœci ekonomicznej w Polsce. W porównaniu z wiosn¹ kryzys jest jednak ³agodniejszy, a rz¹d robi wiele, aby zminimalizowaæ jego koszty. Ju¿ od soboty, po niespe³na miesi¹cu przerwy, pozwoli³ dzia³aæ wszystkim sklepom w galeriach handlowych. Wkrótce ruszy te¿ kolejna tarcza antykryzysowa.

Czytaj tak¿e: Zajêcia przez internet nie zast¹pi¹ nauki w szkole

Niektóre koszty antyepidemicznych restrykcji ujawni¹ siê jednak dopiero z czasem. I bêd¹ du¿o wiêksze od tych, którym obecnie próbuje przeciwdzia³aæ rz¹d. „Wiosn¹ zamkniêcie szkó³ by³o strategi¹ przezorn¹ i w Europie powszechn¹. Badania naukowe z ostatnich miesiêcy pokazuj¹ jednak, ¿e ryzyko zdrowotne zwi¹zane z dzia³aniem szkó³ jest mniejsze, ni¿ wówczas zak³adano, a koszty spo³eczne, edukacyjne i gospodarcze d³ugotrwa³ego przerwania nauki w szkole – znacznie wiêksze" – pisze w „Rzeczpospolitej" grupa 25 naukowców.

Badania przeprowadzone w Niemczech pokaza³y, ¿e uczniowie w trybie zdalnym poœwiêcaj¹ na naukê oko³o 3,5 godziny dziennie, o po³owê mniej ni¿ zwykle. A w przypadku s³abszych ró¿nica jest jeszcze wiêksza. Utracony czas nauki bêdzie mia³ istotny wp³yw na dochody w ich doros³ym ¿yciu. Œwiadomoœæ tych kosztów sprawi³a, ¿e teraz tylko co trzeci kraj UE zamkn¹³ szko³y.

Czytaj tak¿e: Gorszy sprzêt to gorsza edukacja

– W Polsce za ma³o by³o dyskusji o zamkniêciu szkó³. Koszty zamkniêcia sklepów, które s¹ namacalne, by³y dyskutowane g³oœniej – przyznaje Aleksander £aszek, g³ówny ekonomista FOR.

Zdaniem Jakuba Borowskiego, g³ównego ekonomisty Credit Agricole w Polsce, u nas nie by³o jednak wyboru. – Druga fala pandemii silniej ni¿ pierwsza uwypukli³a ró¿nice w przygotowaniu s³u¿by zdrowia w ró¿nych krajach na gwa³towny wzrost liczby hospitalizowanych osób. Ta lepiej przygotowana u³atwi³a utrzymanie otwartych szkó³ – mówi.

Minister zdrowia Adam Niedzielski uwa¿a, ¿e szko³y wci¹¿ s¹ „rozsadnikiem wirusa". Jednak minister edukacji Przemys³aw Czarnek chce jak najszybciej uruchomiæ naukê stacjonarn¹. St¹d decyzja o skumulowaniu ferii, tak by uczniowie od 18 stycznia mogli wróciæ do szkó³. Podobnie myœl¹ epidemiolodzy. – Jestem za tym, by m³odsze klasy wróci³y do szkó³, bo nie ma dowodów na to, ¿e dzieci przebywaj¹ce w szkole s¹ g³ównym Ÿród³em zaka¿enia – mówi „Rz" prof. Krzysztof Simon, epidemiolog.

Pedagog prof. Marek Konopczyñski przekonuje z kolei, ¿e zostaj¹c w domach, dzieci du¿o nie trac¹. – Szko³a co do zasady pe³ni funkcjê socjalizuj¹c¹ i dydaktyczn¹. Tyle ¿e polska tej pierwszej nie pe³ni prawie w ogóle. Jeœli chodzi o dydaktykê, to nauka stacjonarna jest prowadzona archaicznie, wiêc strata jest niewielka. Edukacja zdalna jest szans¹ na odejœcie od typowego wk³adania wiedzy do g³owy na rzecz inspirowania uczniów do jej zdobywania. Jeœli tak bêdzie, uczniowie nie strac¹ – podsumowuje.

Football news:

Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault
Messi suspended for 2 matches for hitting Athletic player on the head
Cesar Aspilicueta: We are Chelsea, the club always wants to fight for all the trophies
Pep Guardiola: Man City will not sign anyone in the winter
Ronaldo's smile was like a sarcastic grimace of surrender. Tacchinardi on 0:2 with Inter