Poland

Tysiące pokoi w budowie

Komercyjne

Karkonosze Springs – zespó³ condohotelowy w dolnoœl¹skim Staniszowie, w s¹siedztwie Karpacza

materia³y prasowe

Pandemia nie zatrzyma³a inwestycji w condohotele. W czasie lockdownu wyp³aty zysków czêsto s¹ jednak zawieszane. Zmienia siê te¿ profil kupuj¹cych.

Rynek condohoteli nie zamar³. Portal InwestycjewKurortach.pl podaje, ¿e nad Ba³tykiem w budowie jest 1591 tzw. jednostek condo (pokoje i apartamenty). W górach – 1312. W planach jest kolejnych 10–12 tys. lokali.

Wygrywaj¹ kurorty

Chêtni na condo s¹. – Od momentu wybuchu pandemii podwoiliœmy sprzeda¿ apartamentów w miejscowoœciach turystycznych – mówi Artur Wach, wspó³za³o¿yciel portalu Condo.pl. – W tym roku wzrost jest jeszcze wiêkszy. Tylko w styczniu i lutym nowych w³aœcicieli znajdzie ponad 160 apartamentów z naszej oferty. To tyle, ile normalnie sprzedajemy przez pó³ roku. Dlatego w ka¿dym miesi¹cu wprowadzamy do sprzeda¿y jeden lub dwa nowe projekty.

Wach podkreœla, ¿e hotele w miejscowoœciach turystycznych, w przeciwieñstwie do tych biznesowych, zlokalizowanych w najwiêkszych miastach po pierwszym lockdownie radzi³y sobie znakomicie.

– Zarówno ob³o¿enie, jak i przychody by³y wy¿sze ni¿ przed rokiem – mówi. – Najlepszym przyk³adem jest hotel Lake Hill w Karkonoszach, który w czasie pandemii podpisa³ z klientami aneksy do umów najmu zmieniaj¹ce sta³¹ stopê zwrotu na podzia³ przychodów 50/50. Klienci dostali dwa razy wy¿sze czynsze ni¿ zagwarantowane w pierwotnych umowach.

Artur Wach t³umaczy, ¿e kiedy hotele mog¹ byæ otwarte, czynsze s¹ wyp³acane regularnie. – Kiedy wprowadzany jest lockdown, wyp³ata jest zawieszana, a umowa zostaje przed³u¿ona o czas jego trwania – mówi. – W condohotelach z naszej oferty nie ma zaleg³oœci w wyp³atach. Wielu klientów, którzy ju¿ maj¹ apartamenty, kupuje kolejne.

Jak condohotele radz¹ sobie z wyp³atami, w listopadzie ub.r. sprawdzi³ portal InwestycjewKurortach.pl. Umów i wysokoœci wyp³acanych zysków nie renegocjowa³o szeœæ z 65 obiektów. Wyp³at nie opóŸnia³y m.in. Blue Marine Mielno, Bel Mare Miêdzyzdroje i Gwiazda Morza we W³adys³awowie.

Agnieszka £uczak, cz³onek zarz¹du GM Invest, inwestora Gwiazdy Morza Resort Spa & Sport, podkreœla, ¿e projekt jest zabezpieczony finansowo w 100 proc. – Zwrot z inwestycji ustalony w umowie nie zale¿y od ob³o¿enia pokoju – mówi. Przypomina, ¿e ubieg³oroczny sezon wakacyjny by³ dla hotelu rekordowy. – Od czerwca do wrzeœnia odwiedzi³o nas 36 tys. goœci, a ob³o¿enie to 74 proc. Wygraliœmy m.in. lokalizacj¹ tu¿ nad morzem, zró¿nicowan¹ ofert¹ i profilem nastawionym g³ównie na rodziny i turystê indywidualnego – t³umaczy.

Z kolei Jan Wróblewski, wspó³za³o¿yciel spó³ki Zdrojowa Invest & Hotels, mówi, ¿e renegocjowanie umów z inwestorami by³o czêsto niezbêdne.

– Tak post¹pi³a wiêkszoœæ rynku. W czasie wakacji hotele w miejscowoœciach wypoczynkowych mog³y trochê nadgoniæ, ob³o¿enie waha³o siê od 60 do 90 proc., ale straty poniesione podczas zamkniêæ s¹ nie do odrobienia – t³umaczy. – U nas inwestorzy mieli zysk, choæ mniejszy. W d³u¿szej perspektywie to w znikomym stopniu wp³ywa na rentownoœæ – zaznacza. Bo inwestycje w condohotele to inwestycje d³ugoterminowe.

Zdrojowa Invest & Hotels skupia siê na ukoñczeniu rozpoczêtych jeszcze przed pandemi¹ inwestycji. To kolejny etap apartamentowca Baltic Park Fort w Œwinoujœciu i condohotel Radisson Resort Ko³obrzeg, który jest na etapie wykañczania. - To tak¿e remont i rebranding naszego pierwszego condo Sand Hotel, który od sezonu wakacyjnego bêdzie dzia³a³ pod francusk¹ mark¹ Royal Tulip Sand Ko³obrzeg, z kilkoma nowymi apartamentami, które s¹ równie¿ na sprzeda¿ – mówi Jan Wróblewski.

Nowy klient

Marlena Kosiura, analityk portalu InwestycjewKurortach.pl, komentuje, ¿e jeœli biznes by³ dobrze zaplanowany, a hotel by³ rentowny i profesjonalnie zarz¹dzany, to jego rezerwa finansowa powinna pozwoliæ na kilka miesiêcy przetrwania, szczególnie jeœli uda³o siê uzyskaæ jakieœ publiczne wsparcie. – Ka¿dy obiekt wymaga jednak innego spojrzenia. Koszty utrzymania hotelu z 200–300 pokojami s¹ jednak tak ogromne, ¿e nawet dobrze zarz¹dzany obiekt mo¿e mieæ problemy z wyp³at¹ zysków – mówi Kosiura.

Wed³ug niej czêœæ deweloperów condo, którzy planuj¹ kolejne obiekty, stara siê utrzymaæ p³atnoœci m.in. z uwagi na dobry wizerunek firmy. Kosiura nie ma jednak w¹tpliwoœci, ¿e pandemia unaoczni³a problem braku pewnoœci zysków.

- Negocjowano umowy z w³aœcicielami, by wyd³u¿yæ terminy p³atnoœci zysków, zmieniano umowy dotycz¹ce wyp³at. W czêœci obiektów condo, zamiast sta³ej stopy, od wiosny zyski liczone s¹ jako podzia³ przychodów z noclegów – wskazuje. - Odpowiedzialnoœæ za gorsze wyniki w du¿ej mierze spad³a na w³aœcicieli apartamentów i pokoi. „Gwarancja" zysków, tak chêtnie obiecywana w ostatnich latach przez deweloperów condo, zosta³a jeszcze silniej odarta z magii reklamy – mówi Marlena Kosiura. – Du¿a skala problemów z zyskami w condo dopiero przed nami. Tocz¹ siê jeszcze rozmowy z w³aœcicielami, czasami opieraj¹ce siê ju¿ o pisma prawników, jednak to dopiero pocz¹tek du¿o wiêkszej skali zmian – przewiduje.

Ekspertka zwraca te¿ uwagê, ¿e na rynku hotelowym, tak¿e w segmencie condo, jest sporo spó³ek, dla których turystyka jest dodatkow¹ odnog¹ w biznesie. - Du¿e zyski przynosz¹ im inne spó³ki z grupy kapita³owej jak deweloperka mieszkaniowa, firma budowlana czy produkcyjna. Tutaj wiêc deweloper i nale¿¹ca do niego spó³ka operatorska zarz¹dzaj¹ca hotelem maj¹ szersze pole manewru, by przesun¹æ œrodki w ramach grupy kapita³owej i mimo trudnej sytuacji zyski p³aciæ – t³umaczy.

Zauwa¿a te¿, ¿e nieco siê zmieni³ profil kupuj¹cych. – Dziœ s¹ to bardziej œwiadomi inwestorzy indywidualni akceptuj¹cy ryzyko, jakie wi¹¿e siê z modelem condo – mówi Kosiura. – Powody zakupu lokalu w condohotelu w kurorcie w czasach pandemii te¿ siê nieco zmieni³y. O ile w ostatnich latach ten produkt postrzegany by³ wy³¹cznie jako rodzaj inwestycji i zarabiania, o tyle dziœ wielu kupuj¹cych myœli o takiej nieruchomoœci tak¿e w kontekœcie w³asnego u¿ytkowania. Ograniczenia w swobodnym podró¿owaniu po œwiecie dla wielu zamo¿nych osób s¹ wystarczaj¹cym powodem, by znów skierowaæ zainteresowanie w stronê polskich kurortów. Kupuj¹ lokale w condohotelach nie dlatego, ¿e chc¹ pomna¿aæ pieni¹dze, ale dlatego, ¿e ich na to staæ i chc¹ mieæ lokal nad Ba³tykiem czy w górach z pe³n¹ obs³ug¹ hotelow¹.

Jan Wróblewski potwierdza: – Inwestorom zale¿y bardziej na pobytach w³aœcicielskich. Chodzi o mo¿liwoœæ ucieczki z miast w przypadku kolejnych lockdownów czy te¿ pracy zdalnej np. nad morzem.

- Nieruchomoœci zawsze by³y najbezpieczniejsz¹ form¹ lokowania œrodków. Je¿eli do³o¿ymy do tego najbardziej rozpoznawalne kurorty, wyj¹tkow¹ infrastrukturê obiektu, to mamy odpowiedŸ, dlaczego tak du¿o klientów decyduje siê dziœ na taki zakup – podsumowuje Artur Wach.

Football news:

Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw
Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday