Poland

Tylko tragedia może nas uratować

materia³y prasowe

Po dwóch œwiatowych wojnach ludzkoœæ spróbowa³a postawiæ wszystko na jedn¹ kartê, na stabilnoœæ. Ob³askawiæ obywateli dobrobytem i odebraæ im chêæ do jakichkolwiek wywrotowych zachowañ. Ale ludzie, których oduczono marzyæ i pragn¹æ, potrafi¹ ju¿ tylko wysuwaæ roszczenia i ¿¹daæ rewan¿u.

Wystarczy, ¿eby stara normalnoœæ wróci³a w pe³nej krasie choæ na kilka tygodni. Po paru pierwszych wizytach w restauracji i spacerach na œwie¿ym powietrzu bez maseczek na twarzy, zach³yœniêciu siê dawn¹ swobod¹, szybko zmienilibyœmy zdanie na jej temat i przestali tak ¿arliwie za ni¹ têskniæ.

Jesteœmy zbyt zajêci dostosowywaniem siê do ogromnych zmian, jakim ulega nasze ¿ycie, ¿eby pamiêtaæ wszechobecne pragnienie zmiany naprawdê wielkiej, która zmiecie stary œwiat z powierzchni ziemi. Dok³adnie rok przed pojawieniem siê w Europie wirusa SARS-CoV-2 jeden z francuskich instytutów badañ opinii publicznej przeprowadzi³ w kilku europejskich krajach sonda¿, z którego wynika³o, ¿e 14 proc. Polaków, 20 proc. Niemców i a¿ 40 proc. Francuzów za jedyn¹ drogê do poprawy sytuacji ¿yciowej obywateli uznaje rewolucjê.

Nad Sekwan¹ de facto wybuch³a ona kilkanaœcie miesiêcy wczeœniej, na sztandarach nios¹c ¿ó³te kamizelki. Ruch ten zrozumieæ mo¿na ty...

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well