Poland

Tylko 11% tekstów naukowych o klimacie to publikacje kobiet

Fot: Marsz aktywistek klimatycznych w Montrealu/ Fot: Pascal Bernardon/ Unsplash

Pisma naukowe poœwiêcone ekologii i naukom zwi¹zanym z klimatem potrzebuj¹ wiêkszej ró¿norodnoœci. Dotyczy to nie tylko nierównoœci zwi¹zanych z p³ci¹.

Badanie opublikowane na ³amach The Society for Conservation Biology wykaza³o, ¿e zarówno kobiety, jak i kraje nale¿¹ce do Globalnego Po³udnia nie maj¹ wystarczaj¹cej reprezentacji na ³amach czasopism ekologicznych i przyrodniczych. Jak siê okazuje jedynie 11% artyku³ów napisanych jest przez kobiety, z kolei a¿ 75% artyku³ów dotyczy piêciu krajów Globalnej Pó³nocy.

Dzieje siê tak mimo badañ sugeruj¹cych, ¿e to w³aœnie kobiety czêœciej zajmuj¹ siê ekologi¹ czy ochron¹ praw zwierz¹t. Jak wynika z badania opublikowanego kilka lat temu na ³amach Journal of Consumer Research, przyjazne œrodowisku dzia³ania s¹ w spo³eczeñstwie postrzegane jako charakterystyczne dla kobiet. Z kolei kraje Globalnego Po³udnia du¿o silniej odczuwaj¹ skutki zmian klimatycznych ni¿ te z pó³nocy.

Niewystarczaj¹ca reprezentacja kobiet w publikacjach dotycz¹cych œrodowiska jest szczególnie ironiczna z uwagi na fakt, ¿e to w³aœnie one s¹ znacznie bardziej nara¿one na skutki zmian klimatycznych. Wed³ug danych ONZ, spoœród 1,3 miliarda ludzi ¿yj¹cych w ubóstwie a¿ 70% stanowi¹ w³aœnie kobiety. Dominuj¹ w œwiatowej produkcji ¿ywnoœci (50-80%), ale ziemi posiadaj¹ znacznie mniej od mê¿czyzn – nieca³e 10%. Wystêpowanie ekstremalnych warunków pogodowych dotyka je bardziej, bo z regu³y pracuj¹ wiêcej, by zabezpieczyæ gospodarstwo domowe. Jednoczeœnie maj¹ mniej czasu na edukacjê, przez co trudniej im zdobyæ pracê zarobkow¹. W Afryce w 2000 roku wskaŸnik analfabetyzmu wœród kobiet wynosi³ a¿ 55%, podczas gdy wœród mê¿czyzn analfabeci stanowili jedynie 41%.

Mimo ¿e ekologia i ochrona przyrody dotycz¹ w równym stopniu ka¿dej p³ci, narodowoœci i orientacji seksualnej, rozwój tych dziedzin zawsze pe³en by³ ró¿nych form wykluczenia. Przyk³adem na to jest choæby dzia³alnoœæ Johna Muira, za³o¿yciela wp³ywowej grupy na rzecz ochrony œrodowiska, The Sierra Club. Mimo ¿e walczy³ o ochronê przyrody, jednoczeœnie wykazywa³ postawê pe³n¹ pogardy dla rdzennych mieszkañców Ameryki, podwa¿aj¹c ich przynale¿noœæ terytorialn¹.

Dzia³alnoœæ Muira na prze³omie XIX i XX wieku sprawi³a, ¿e rdzenni Amerykanie zostali ca³kowicie pominiêci przy pisaniu historii ochrony terenów, które zamieszkiwali. Jego wizja dbania o przyrodê nie uwzglêdnia³a osób o innym kolorze skóry ni¿ bia³y, choæ historyczne zapiski przekazuj¹ wiedzê o tym, ¿e rdzenni mieszkañcy Ameryki bardzo sprawnie zarz¹dzali zajmowan¹ ziemi¹, stymuluj¹c j¹ tak, by wyprodukowaæ odpowiedni¹ iloœæ jedzenia.

Bea Maas, biolo¿ka z Uniwersytetu Wiedeñskiego, uwa¿a, ¿e „ta ogromna nierównowaga w autorstwie naukowym jest niezwykle niepokoj¹ca, szczególnie w dziedzinie ekologii i ochrony przyrody, gdzie potrzebne s¹ ró¿ne perspektywy, aby sprostaæ globalnym wyzwaniom klimatycznym i œrodowiskowym”.

Zauwa¿y³a równie¿, ¿e „prawie ¿aden autor z Indii, Chin i innych gêsto zaludnionych regionów o du¿ym znaczeniu dla globalnej ochrony i zrównowa¿onego rozwoju nie pojawia siê na liœcie, a wiele innych krajów nie jest w ogóle reprezentowanych”.

Badacze sugeruj¹ rozwi¹zania, które mog³yby pomóc w ustanowieniu w³aœciwych proporcji publikacji. Proponuj¹ stworzenie przez czasopisma naukowe inicjatyw promuj¹cych ró¿norodnoœæ oraz wprowadzenie zmian strukturalnych, które pomog¹ promowaæ ró¿norodnoœæ wœród autorów i chroniæ integralnoœæ spo³ecznoœci akademickich. Namawiaj¹ równie¿ do zastanowienia siê nad tym, w jaki sposób ocenia siê zdolnoœci intelektualne autorów artyku³ów, zw³aszcza jeœli chodzi o opieranie trajektorii kariery naukowej na kompetencjach wykraczaj¹cych poza wyniki publikacji.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals