Poland

TVP przeprasza dziennikarza TVN przez 3 sekundy

fragment czo³ówki

vod.tvp.pl

Trzy sekundy trwa³a przed g³ównym wydaniem "Wiadomoœci" TVP emisja zas¹dzonych przeprosin pod adresem dziennikarza "Superwizjera" TVN Bertolda Kittla. Program rozpocz¹³ siê wyj¹tkowo o godz. 19:26.

W czwartek "Wiadomoœci" rozpoczê³y siê cztery minuty wczeœniej ni¿ zwykle. Program zacz¹³ siê od relacji z lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy w Toruniu, póŸniej widzom zaprezentowano zapowiedŸ najwa¿niejszych tematów.

Przed programem przez trzy sekundy na antenie wyœwietlono zas¹dzone przeprosiny pod adresem Bertolda Kittla. Sprawa ma zwi¹zek z materia³em, który ukaza³ siê w "Wiadomoœciach" 2 paŸdziernika 2018 r.

"Wykonuj¹c wyrok S¹du Okrêgowego w Warszawie, Telewizja Polska S.A. przeprasza dziennikarza TVN Bertolda Kittla za bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych poprzez rozpowszechnienie w dniu 2 paŸdziernika 2018 r. w programie 'Wiadomoœci', wyemitowanym o godz. 19:30 w telewizji TVP1, nieprawdziwej informacji,  ¿e w przygotowanym i przekazanym do emisji reporta¿u pt. 'Uk³ad radomski', wyemitowanym w telewizji TVN w programie Superwizjer w dniu 2 paŸdziernika 2018 r., Bertold Kittel nie poda³ informacji, i¿ od kilkunastu lat zna Prezydenta Radomia Rados³awa Witkowskiego, która to nieprawdziwa informacja godzi w dobre imiê i podwa¿a wiarygodnoœæ zawodow¹ Bertolda Kittla, a tak¿e nara¿a go na utratê zaufania niezbêdnego dla wykonywania zawodu dziennikarza. Telewizja Polska S.A. sk³ada wyrazy ubolewania z powodu bezprawnego naruszenia dóbr osobistych redaktora Kittla" - g³osi³ komunikat, wyœwietlony przed czo³ówk¹ "Wiadomoœci".

"Wiadomoœci" dostêpne s¹ te¿ w serwisie VOD Telewizji Polskiej. Znajduj¹cy siê na tej platformie zapis programu z 4 marca nie zawiera planszy z przeprosinami.

Na pocz¹tku 2019 r. Bertold Kittel powiedzia³ portalowi Wirtualnemedia.pl, ¿e przed realizacj¹ reporta¿u o "uk³adzie radomskim" nie widzia³ siê z Witkowskim oraz ¿e nikt z "Wiadomoœci" nie kontaktowa³ siê z nim, by potwierdziæ informacje o jego rzekomej znajomoœci z prezydentem Radomia.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR