Poland

Turcja w tydzień zaszczepiła na COVID milion osób

Szczepienie na COVID-19 w Turcji

AFP

Liczba osób zaszczepionych w Turcji pierwsz¹ dawk¹ szczepionki przeciwko COVID-19 przekroczy³a w œrodê milion - tyle osób zaszczepiono w Turcji w ci¹gu tygodnia trwania programu szczepieñ.

W rozmowie z Anatoli¹ Mustafa Ilhan z uczelni wy¿szej w Ankarze podkreœli³, ¿e Turcja w przesz³oœci osi¹ga³a ju¿ sukcesy w przeprowadzaniu masowych szczepieñ, które pozwoli³y wyeliminowaæ takie choroby jak polio, ospa wietrzna czy tê¿ec.

- To doœwiadczenie, w po³¹czeniu z infrastruktur¹ zdrowotn¹ sprawia, ¿e Turcja jest wœród 10 najsprawniej realizuj¹cych szczepienia pañstw œwiata - doda³ Ilhan.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)