Poland

Turcja przedłuża warunek okazywania testów przez turystów

Fot. AFP

Tureckie Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych wys³a³o komunikat do w³adz miast i Stra¿y Granicznej, w którym informuje, ¿e nale¿y przygotowaæ siê do przed³u¿enia obowi¹zku przedstawiania negatywnego testu na koronowawirusa przy wjeŸdzie do kraju. Zasada ta ma obowi¹zywaæ do 15 kwietnia.

Co potem? Tego dokument nie podaje. Wiele osób w polskiej bran¿y turystycznej jest jednak przekonanych, ¿e po 15 kwietnia warunek nie bêdzie ju¿ przed³u¿ony (15 kwietnia to pocz¹tek sezonu letniego). Powo³uj¹ siê na swoje nieoficjalne informacje uzyskane od kontrahentów tureckich, ci z kolei powo³uj¹ siê na swoje informacje uzyskane nieoficjalnie w krêgach rz¹dowych.

Do przedstawiania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego w ci¹gu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji zobowi¹zani s¹ od 28 grudnia 2020 r. pasa¿erowie przylatuj¹cy do Turcji samolotem, a od 30 grudnia 2020 r. wszyscy pasa¿erowie przybywaj¹cy do Turcji drog¹ powietrzn¹, l¹dow¹ lub morsk¹.

Pasa¿erowie, którzy nie maj¹ testu, nie s¹ wpuszczani na pok³ad samolotu. A osoby, które próbuj¹ wjechaæ bez niego drog¹ l¹dow¹ musz¹ poddaæ siê kwarantannie w miejscu zamieszkania na terytorium Republiki Turcji.

Football news:

Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League
Fans turned to Agnelli with criticism of the reform of the Champions League: You will only increase the gap between the rich and the rest in the expectation that fans will sacrifice time and money