Poland

TUI zatrudnia o jedną trzecią mniej ludzi. Przez pandemię

Fot. Bloomberg

W listopadzie 2020 roku TUI zatrudnia³ na œwiecie 38,2 tysi¹ca ludzi. Rok wczeœniej mia³ ich 60,3 tysi¹ca, o 37 procent wiêcej – podaje portal bran¿y turystycznej Reisevor9, powo³uj¹c siê na Niemieck¹ Agencjê Prasow¹.

Na spadek liczby zatrudnionych wp³yw mia³y nie tylko sezonowoœæ – czêœæ osób i tak pracuje tylko w wybranych okresach roku – ale te¿ skutki pandemii koronawirusa.

Latem 2020 roku koncern nie potrzebowa³ tak wielu pracowników do obs³ugiwania klientów w wakacyjnych miejscach, co w latach poprzednich. Kiedy ograniczenia podró¿y by³y cofane, firma czasowo znów zatrudnia³a wiêcej ludzi. Niestety, z powodu kolejnych restrykcji, które dotknê³y regiony narciarskie i ciep³e kierunki, jak Wyspy Kanaryjskie czy Egipt, ponownie trzeba by³o ograniczaæ zespó³.

Rzecznik TUI wyjaœnia w rozmowie z dpa, ¿e zmiany w liczbie zatrudnionych w firmach turystycznych s¹ zjawiskiem normalnym. W okresach przed pandemi¹ ró¿nice wobec szczytu sezonu letniego dochodzi³y nawet do 15 tysiêcy osób. Teraz, jak podaje dpa, do spadków przyczyni³y siê oczywiœcie skutki pandemii, a co za tym idzie redukcja programu wyjazdowego i zamkniêcia hoteli, a tak¿e program oszczêdnoœci, który koncern musia³ wdro¿yæ.

Wczeœniej prezes Grupy TUI Friedrich Joussen zapowiada³, ¿e bêdzie musia³ zwolniæ 8 tysiêcy osób, g³ównie dotyczy³o to tych pracuj¹cych w wakacyjnych kierunkach. Na razie nie przewiduje dalszego redukowania zatrudnienia, bo wdro¿one dzia³ania przynios¹ od 2023 roku wiêcej oszczêdnoœci ni¿ pierwotnie zak³adano.

Trudna sytuacja koncernu przed pandemi¹ i wp³yw na jego finanse kryzysu wywo³anego kotronawirusem spowodowa³y, ¿e TUI korzysta³ ju¿ z trzech pomocy rz¹du i akcjonariuszy. W sumie siêgnê³a ona 4,8 miliarda euro.

Football news:

I won't let Varentino control La Liga. Poster of presidential candidate leopards Frasi about Perez
Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak