Poland

Trzy lata z wyższą inflacją prognozuje NBP

Gospodarka

Bloomberg

Narodowy Bank Polski spodziewa siê, ¿e w najbli¿szych latach inflacja bêdzie siê utrzymywa³a minimalnie powy¿ej jego celu. To mo¿e byæ Ÿród³em oczekiwañ na podwy¿ki stóp procentowych.

W œrodê Rada Polityki Pieniê¿nej zgodnie z jednomyœlnymi oczekiwaniami ekonomistów pozostawi³a stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna NBP od koñca maja ub.r. wynosi 0,1 proc. RPP oœwiadczy³a te¿, ¿e bank centralny nadal bêdzie kontynuowa³ program skupu obligacji skarbowych i gwarantowanych przez skarb pañstwa.

„W celu wzmocnienia oddzia³ywania poluzowania polityki pieniê¿nej na gospodarkê NBP mo¿e tak¿e stosowaæ interwencje na rynku walutowym" – zaznaczy³a w komunikacie RPP.

Przed tym posiedzeniem RPP zapozna³a siê z najnowszymi prognozami Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP. Ich zarys to najciekawszy fragment komunikatu.

Wed³ug analityków NBP, polsk¹ gospodarkê czeka w tym roku znacznie silniejsze odbicie aktywnoœci, ni¿ s¹dzili w listopadzie ub.r. PKB Polski wzroœnie najprawdopodobniej (to œrodek przedzia³u, w którym wzrost PKB znajdzie siê z 50-proc. prawdopodobieñstwem) o 4 proc., a nie o 2,7 proc. Z kolei w 2022 r. DAE NBP oczekuje wzrostu PKB o 5,5 proc., zamiast o 5,8 proc., a w 2023 r. o 5,4 proc.

W warunkach o¿ywienia gospodarczego analitycy NBP spodziewaj¹ siê te¿ podwy¿szonej inflacji. Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) w ich ocenie w tym roku bêdzie rós³ œrednio w tempie 3,2 proc. rocznie, po 3,4 proc. w 2020 r., a w kolejnych latach w tempie 2,8 i 3,2 proc. W listopadzie DAE NBP spodziewa³ siê, ¿e w latach 2021-2022 inflacja ustabilizuje siê w okolicy celu inflacyjnego banku centralnego (2,5 proc.). W œwietle aktualnych prognoz, inflacja bêdzie ociera³a siê o górn¹ granicê pasma dopuszczalnych odchyleñ od tego celu (3,5 proc.).

Na pi¹tek zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapiñskiego, która bêdzie kluczowa dla oceny, czy bank centralny na podwy¿szon¹ inflacjê zamierza reagowaæ podwy¿kami stóp procentowych. Dot¹d prezes NBP podkreœla³, ¿e w jego ocenie co najmniej do koñca jego kadencji, to jest do po³owy 2022 r., nie bêdzie potrzeby zmiany stóp.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored