Poland

Trzeba wybrać: sąd czy resort

Gdy wiceminister sprawiedliwoœci zostaje sêdzi¹ NSA, powinien odejœæ – twierdz¹ prawnicy.

Anna Dalkowska, obecna wiceminister sprawiedliwoœci, od 23 lutego br. nie mo¿e byæ jednoczeœnie sêdzi¹ s¹du nadzoruj¹cego rz¹d – czyli Naczelnego S¹du Administracyjnego – i wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwoœci. 23 lutego odebra³a nominacjê do NSA. Ca³y czas jednak podejmuje decyzje jako wiceminister sprawiedliwoœci.

Jeœli s¹ delegacje, to niewa¿ne

Taka delegacja, jak twierdz¹ prawnicy, skutkuje niewa¿noœci¹ wszystkich czynnoœci z jej udzia³em. Dotyczy to zw³aszcza decyzji o delegowaniu sêdziów s¹dów powszechnych do innych s¹dów. A co za tym idzie – wyroków czy decyzji przez tych¿e sêdziów wydanych.

Powód? Wa¿nej delegacji mo¿e udzieliæ jedynie ten podsekretarz stanu, który sprawuje swoj¹ funkcjê na podstawie zgodnego z prawem aktu delegacji.

– Nie jest pewne, czy od 23 lutego br. podsekretarz stanu Anna Dalkowska pe³ni swoj¹ funkcjê na podstawie jakiejkolwiek delegacji – zauwa¿aj¹ prawnicy.

– Z chwil¹ powo³ania na urz¹d sêdziego Naczelnego S¹du Administracyjnego sêdzia straci³a wszystkie uprawnienia zwi¹zane z byciem sêdzi¹ s¹du powszechnego (którym ju¿ nie jest) – twierdzi prof. Jacek Skrzyd³o z Uniwersytetu £ódzkiego.

Delegowanie sêdziów s¹dów administracyjnych, w tym NSA, do Ministerstwa Sprawiedliwoœci jest niewa¿ne z dwóch powodów.

– Po pierwsze, brak w ustawie o ustroju s¹dów administracyjnych przepisu, który by na to pozwala³ – twierdzi prof. Aleksander Kappes z Uniwersytetu £ódzkiego. – Po drugie, narusza delegowanie i sprawia, ¿e jest ono niewa¿ne równie¿ z tego powodu, ¿e narusza zbudowany przez ustawodawcê mur miêdzy s¹downictwem administracyjnym a w³adz¹ wykonawcz¹. Rzecz w tym, ¿e to Naczelny S¹d Administracyjny kontroluje dzia³anie organów pañstwa.

S¹ sêdziowie, którzy potrafi¹ siê zachowaæ

Przekona³ siê o tym kilka lat temu sêdzia Jacek Czaja, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci w latach 2007–2011. Dziœ jest sêdzi¹ Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Lublinie delegowanym do Naczelnego S¹du Administracyjnego.

– Kiedy podj¹³em decyzjê o przejœciu do orzekania w Naczelnym S¹dzie Administracyjnym, na mój wniosek odwo³ano mnie z funkcji wiceministra w Ministerstwie Sprawiedliwoœci – mówi „Rzeczpospolitej".

Dodaje te¿, ¿e kiedy podejmowa³ decyzjê, nie mia³ najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e nie mo¿na ³¹czyæ funkcji sêdziego w Naczelnym S¹dzie Administracyjnym i w Ministerstwie Sprawiedliwoœci.

– Dopóki Anna Dalkowska jest wiceministrem, nie orzeka. Taka ma obowi¹zywaæ zasada. Zakaz ³¹czenia funkcji administracyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwoœci dla sêdziów do niego delegowanych wynika z przepisów reguluj¹cych ustrój s¹dów. Jako wiceminister podejmuje takie decyzje, jakie przewiduje prawo: o delegowaniu, tworzeniu nowych s¹dów czy wydzia³ów. Od powo³ania wiceminister, tak jak ka¿dy sêdzia, ma na zg³oszenie siê do objêcia stanowiska maksymalnie dwa tygodnie. Wtedy mo¿e uregulowaæ sprawy zwi¹zane z dotychczas wykonywan¹ funkcj¹ – uwa¿a sêdzia Wrzesiñska-Nowacka, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sêdziów S¹dów Administracyjnych.

Jeœli jednak sytuacja siê przed³u¿y, mo¿e mieæ powa¿ne konsekwencje, bo decyzje wiceminister wprowadz¹ chaos.

Przypomnijmy, 18 czerwca 2020 r. Krajowa Rada S¹downictwa pozytywnie zaopiniowa³a kandydaturê wiceminister sprawiedliwoœci Anny Dalkowskiej na sêdziego Naczelnego S¹du Administracyjnego, a 23 lutego 2021 r. prezydent wrêczy³ jej nominacjê do orzekania.

Football news:

Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out