Poland

Trump po cichu zaszczepiony przed opuszczeniem Białego Domu

Informacja na temat szczepionki, któr¹ otrzyma³ by³y amerykañski prezydent, pojawi³a siê dzieñ po pierwszym publicznym wyst¹pieniu Donalda Trumpa. Na konferencji w Orlando Trump po raz pierwszy zachêca³ Amerykanów, by udali siê na szczepienie.

- Ka¿dy powinien iœæ siê zaszczepiæ - mówi³ Trump. Doradca by³êgo prezydenta zapytany, czy Trump zosta³ ju¿ zaszczepiony przeciw koronawirusowi, odpowiedzia³, ¿e tak, prywatnie, miesi¹c wczeœniej.

By³y prezydent USA zosta³ zaczepiony, gdy wielu jego sympatyków sprzeciwia³o siê szczepieniom. Inni przedstawiciele amerykañskiej administracji publicznie przyjmowali szczepionkê, aby zachêciæ do tego niezdecydowan¹ czêœæ spo³eczeñstwa.

Prezydent Joe Biden, wiceprezydent Kamala Harris i by³y wiceprezydent Mike Pence otrzymali szczepionki przed kamerami telewizyjnymi.

Trump w czasie swojej prezydentury nie zachêca³ obywateli do szczepieñ. 

Jesieni¹ ubieg³ego roku Trump i pierwsza dama byli zaka¿eni koronawirusem. Stan prezydenta by³ w paŸdzierniku gorszy ublicznie og³oszono - informowa³ "New York Times".

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League