Poland

Trudny koniec PPK dla małych i średnich firm

Gdy do PPK przystêpowa³y du¿e firmy, 90 proc. z nich podpisa³o umowy w ostatniej chwili

shutterstock

27 paŸdziernika mija termin, w którym ma³e i œrednie firmy musz¹ podpisaæ z instytucjami finansowymi umowy o zarz¹dzanie PPK. Du¿a czêœæ zostawi³a to na ostatni¹ chwilê.

Trwa drugi i trzeci etap wdra¿ania pracowniczych planów kapita³owych. W drugim do programu przystêpuj¹ œrednie firmy, które zatrudniaj¹ od 50 do 249 osób, w trzecim ma³e, które maj¹ od 20 do 49 pracowników. To wedle œwie¿ych szacunków Polskiego Funduszu Rozwoju, który odpowiada za wdro¿enie PPK, 60–65 tys. firm.

– W naszym systemie jest dziœ zarejestrowanych 40 tys. umów o zarz¹dzanie podpisanych przez ma³e i œrednie firmy. To znaczy, ¿e tyle takich firm ma ju¿ umowy – mówi nam Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. – Ten obrazek jest jednak sprzed kilku dni, mo¿e sprzed tygodnia – dodaje. I t³umaczy, ¿e po podpisaniu umowy trafia ona do agenta transferowego, ten zaœ przesy³a j¹ do bazy PFR. Wszystko trwa kilka dni.

– Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e na dzieñ przed terminem na podpisanie umów o zarz¹dzanie w bazie mamy umowy 2/3 ma³ych i œrednich firm. W rzeczywistoœci podpisanych umów jest wiêcej – mówi prezes Marczuk. – Mam nadziejê, ¿e choæ spora czêœæ firm zostawi³a sobie podpisanie umów o zarz¹dzanie na ostatni moment, to znakomita wiêkszoœæ wywi¹¿e siê w terminie z tego obowi¹zku. Jeœli jakaœ czêœæ z jakiegoœ powodu tego nie zrobi, bêdziemy je wzywali do z³o¿enia wyjaœnieñ – dodaje.

Przypomina, ¿e w pierwszym etapie wdra¿ania PPK, gdy do programu przystêpowa³y najwiêksze firmy, w ostatnim tygodniu umowy podpisa³o 90 proc. z nich. Wtedy prawie nie by³o opóŸnieñ. Teraz zaœ powinno byæ ³atwiej, bo szlaki zosta³y przetarte, wszelkie procedury i zasady s¹ jasno zdefiniowane.

K³opotem mo¿e byæ jednak pandemia. Lockdown obj¹³ niektóre bran¿e, m.in. gastronomiczn¹, fitness czy eventow¹. Dzia³aj¹ w nich tak¿e firmy, które zatrudniaj¹ co najmniej 20 osób. – To nie jest tak, ¿e te firmy z dnia na dzieñ zniknê³y. Jeœli maj¹ obowi¹zek przyst¹pienia do PPK w drugim lub trzecim etapie, to najprawdopodobniej ju¿ wczeœniej poczyni³y do tego przygotowania. Nawet teraz nie powinny wiêc mieæ problemów z podpisaniem umów – uwa¿a Bartosz Marczuk.

Przyznaje, ¿e bran¿owe lockdowny i obostrzenia wprowadzane w zwi¹zku z walk¹ z pandemi¹ wprowadzaj¹ niepewnoœæ i nie s³u¿¹ dobrze obrotowi gospodarczemu. – Pandemia to trudny moment dla firm. I trudny moment na wdra¿anie PPK. To, co siê dzieje, mo¿e siê odbiæ negatywnie na liczbie uczestników PPK i na poziomie wp³at od pracodawców. Program jednak trwa i chcemy go dokoñczyæ – dodaje.

Podpisanie umów o zarz¹dzanie to jednak nie koniec wyzwañ, które stoj¹ przed ma³ymi i œrednimi firmami. Maj¹ one bowiem teraz jeszcze dwa tygodnie na zapisanie swoich pracowników do PPK. Musz¹ w zwi¹zku z tym zawrzeæ w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapita³owych. Maj¹ na to czas do 10 listopada.

Pracownicze plany kapita³owe ruszy³y w po³owie roku. Maj¹ nas zachêciæ do dodatkowego oszczêdzania na czas emerytury, bo œwiadczenia wyp³acane z ZUS bêd¹ bardzo niskie. W PPK pracownicy odk³adaj¹ co miesi¹c od 2 do 4 proc. swojej pensji brutto. Pracodawca dok³ada im do tego od 1,5 do 4 proc. pensji. Swoj¹ czêœæ dorzuca te¿ pañstwo, które poprzez Fundusz Pracy dop³aca oszczêdzaj¹cemu 250 z³ wp³aty powitalnej oraz dodatkowo 240 z³ dop³aty rocznej. PFR przekonuje, ¿e ten trójstronny system wp³at sprawia, i¿ na rynku trudno o bardziej atrakcyjny produkt oszczêdnoœciowy.

Football news:

Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall