Poland

Tomczyk: Zawalił się system szczepień w Polsce

szef klubu Koalicji Obywatelskiej pose³ Cezary Tomczyk

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Dlaczego s¹ kraje, które s¹ w stanie w ci¹gu jednego dnia zaszczepiæ przeciw COVID-19 wiêcej ludzi ni¿ my w ci¹gu miesi¹ca? Dlaczego negocjacje pomiêdzy rz¹dem a firmami farmaceutycznymi s¹ niejawne? - pyta³ przed spotkaniem z przedstawicielami rz¹du szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

Na godz. 9:00 do Kancelarii Premiera pe³nomocnik rz¹du ds. Narodowego Programu Szczepieñ Micha³ Dworczyk w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego zaprosi³ przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i si³ politycznych na "dyskusjê merytoryczn¹ ws. programu szczepieñ" przeciw COVID-19.

Przed rozpoczêciem spotkania Koalicja Obywatelska zorganizowa³a konferencjê prasow¹, na której szef klubu pose³ Cezary Tomczyk (PO) podkreœli³, ¿e za plan szczepieñ w Polsce i za ca³oœæ systemu ochrony zdrowia odpowiada polski rz¹d. - Dlaczego zatem minister zdrowia, minister Dworczyk oraz premier zwo³uj¹ dzisiaj to spotkanie? Otó¿ dlatego, ¿e zawali³ siê system szczepieñ w Polsce - oœwiadczy³, przypominaj¹c o niedawnych kolejkach seniorów przed przychodniami.

Czytaj tak¿e: Rz¹d zamyka³ gospodarkê na podstawie badañ w czasopismach naukowych

Zdaniem Tomczyka, oczywista jest odpowiedŸ na pytanie, czy konsultacje powinny odbywaæ siê przed uruchomieniem systemu szczepieñ czy "po tym, jak siê zawali".

- Kiedy mówiliœmy, ¿e centralny system zapisywania ludzi na szczepienia jest b³êdem - nie s³uchali. Kiedy mówiliœmy, ¿e system szczepieñ w Polsce powinien opieraæ siê o przychodnie, bo ka¿dy senior w Polsce zna swojego lekarza rodzinnego - nie s³uchali - mówi³ pose³. Doda³, ¿e harmonogram szczepieñ zmienia³ siê "wielokrotnie".

Czytaj tak¿e: Ile osób zmar³o w Polsce w 2021 r.? Dane mówi¹ o wzroœcie liczby zgonów

Szef klubu KO zapowiedzia³, ¿e na spotkaniu przedstawiciele jego formacji bêd¹ "w imieniu polskich obywateli" zadawaæ pytania o to, jak wygl¹da dzisiaj system szczepieñ w Polsce "i dlaczego jest tak Ÿle". - Dlaczego s¹ kraje, które s¹ w stanie w ci¹gu jednego dnia zaszczepiæ wiêcej ludzi ni¿ my w ci¹gu miesi¹ca? Dlaczego negocjacje pomiêdzy rz¹dem a firmami farmaceutycznymi s¹ niejawne? - mówi³ Tomczyk pytaj¹c, dlaczego "rz¹d ukrywa przed opini¹ publiczn¹ fakty dotycz¹ce szczepieñ".

Czytaj tak¿e: Kiedy otwarcie si³owni? Horban: Mo¿na sobie kupiæ hantle

Pose³ oceni³, ¿e wyjaœniona musi byæ kwestia zakupu szczepionek. - Wed³ug naszych informacji 29 grudnia dosz³o do zamówienia przez Komisjê Europejsk¹ dodatkowej puli 100 mln szczepionek. Wed³ug wszelkich dostêpnych danych, rz¹d z tego zamówienia w firmie Pfizer nie skorzysta³. Pytanie jest zasadnicze: dlaczego rz¹d nie zdecydowa³ siê na zakup przesz³o 8 mln szczepionek od firmy Pfizer oraz 6 mln od firmy Moderna. Czy w Polsce jest za du¿o szczepionek? - mówi³.

Oceni³, ¿e w tej sprawie potrzebna jest "pe³na jawnoœæ". - My rz¹dowi w ¿aden sposób nie ufamy - oœwiadczy³ pose³.

Wczeœniej przedstawiciele rz¹du przekonywali, ¿e liczba osób szczepionych przeciwko COVID jest ograniczona wielkoœci¹ dostaw szczepionek od producentów, a mo¿liwoœci systemu w naszym kraju s¹ wiêksze ni¿ wynika to z obecnego tempa akcji szczepieñ.

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result