Poland

To Sejm trzyma teraz w rękach kompromis aborcyjny

Szybkie uchwalenie mo¿liwoœci aborcji eugenicznej mog³oby uœmierzyæ spo³eczne spory.

Do czasu publikacji wyroku TK wykreœlaj¹cego z przepisów mo¿liwoœæ aborcji eugenicznej w Dzienniku Ustaw obowi¹zuje dotychczasowy kompromis aborcyjny. Ta przejœciowa sytuacja mo¿e zostaæ przed³u¿ona, gdy¿ pojawiaj¹ siê ju¿ g³osy, ¿e mo¿e lepiej nie publikowaæ tego wyroku do czasu rozstrzygniêcia sporu co do treœci tych przepisów. A decyzja o publikacji nale¿y do uprawnieñ prezes Trybuna³u Julii Przy³êbskiej.

W uzasadnieniu do wyroku, sêdzia Justyn Piskorski podkreœli³, ¿e uchylony przepis nie wymaga stwierdzenia pewnoœci ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu. Wystarczy du¿e jej prawdopodobieñstwo, by dokonaæ zabiegu. Nadal obowi¹zuje inna przes³anka legalnej aborcji: gdy ci¹¿a stanowi zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia matki. I tu jest pole do dzia³ania dla pos³ów.

Prof. Andrzej Zoll, by³y prezes TK, za którego rz¹dów znacznie ograniczono dopuszczalnoœæ usuwania ci¹¿y, widzi mo¿liwoœæ b³yskawicznej zmiany uchylonego przepisu poprzez wy³¹czenie z eugenicznej przes³anki sytuacji, gdy dziecko ma szansê na w miarê normaln¹ egzystencjê, tj. dotkniête jest zespo³em Downa lub Turnera.

– W tych wypadkach dokonywanie aborcji jest zabójstwem cz³owieka zdolnego do ¿ycia w spo³eczeñstwie – mówi „Rz" prof. Zoll. Dodaje, ¿e w wypadkach granicz¹cych z pewnoœci¹, ¿e dziecko umrze bezpoœrednio po porodzie, wiêksz¹ wartoœci¹ jest ochrona kobiety przed cierpieniem ni¿ w¹tpliwego ¿ycia dziecka.

Zdaniem prof. Genowefy Grabowskiej, specjalistki od prawa unijnego, ustawodawca powinien doprecyzowaæ przes³anki ciê¿kiego uszkodzenia p³odu, które uniemo¿liwiaj¹ dziecku ¿ycie.

– Nie mo¿na bowiem zmuszaæ kobiety do noszenia dziecka, jeœli to zagra¿a jej ¿yciu. Przy tej okazji nale¿a³oby przejrzeæ procedury kontroli zdrowia matki i dziecka i wyra¿ania zgody na aborcjê, które powinny byæ czytelne – mówi.

Zdaniem prof. Aleksandra Stêpkowskiego, sêdziego SN, w œwietle wyroku TK dopuszczenie aborcji dzieci z letalnymi wadami rozwoju oznacza³oby dopuszczenie odbierania ¿ycia osobom œmiertelnie chorym.

– Jedyna ró¿nica, jaka mo¿e tu siê pojawiæ, to sytuacja, gdy wada dziecka mog³aby zagra¿aæ ¿yciu matki. Jednak inna kwalifikacja prawna tej sytuacji wynika³aby tutaj nie z letalnego charakteru wady rozwojowej dziecka, ale z zagro¿enia ¿ycia matki – stwierdza.

Krytycznie o wyroku TK mówi Naczelna Rada Adwokacka, wskazuj¹c, ¿e zosta³ wydany z udzia³em trzech „osób" nieuprawnionych do orzekania z uwagi na wadliwoœæ ich wyboru. A w Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt zaostrzaj¹cy prawo aborcyjne w takim samym zakresie jak wniosek rozpoznawany przez Trybuna³. Wniosek do TK nale¿y wiêc oceniæ jako nadu¿ycie prawa poprzez ominiêcie procesu ustawodawczego w sprawie, która nale¿y do kompetencji ustawodawcy.

„Tak wa¿ne sprawy, budz¹ce wielkie emocje i spory œwiatopogl¹dowe, nie mog¹ byæ rozstrzygane wy³¹cznie w kategoriach prawnych poprzez próbê wyk³adni zapisów konstytucji" – napisa³ Jacek Trela, prezes NRA.

Wed³ug danych MZ w 2019 r. przeprowadzono w Polsce 1110 legalnych zabiegów przerwania ci¹¿y, w tym 1074 ze wzglêdów eugenicznych. Nieznana jest liczba zabiegów nielegalnych lub wykonanych przez Polki za granic¹.

Football news:

Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record
Ludicrous omission of the Champions League match: the Brugge forward did not want to transfer to the bus, and he was kicked out