Poland

Terlikowski: List do przyjaciół z drugiej strony

Protestuj¹cy przeciwko wyrokowi TK, Strajk Kobiet

Protestuj¹cy przeciwko wyrokowi TK – na zdjêciu uczestniczki demonstracji w stolicy 26 paŸdziernika – nie wspominaj¹ o tym, ¿e w przypadku zabiegów eugenicznych aborcja jest Ÿród³em ogromnego cierpienia dla poddawanego jej dziecka

Fotorzepa, Robert Gardziñski

To nie bêdzie tekst publicystyczny, zimna analiza sytuacji czy wskazywanie dróg wyjœcia z niej. To bêdzie próba odpowiedzi tym wszystkim, którzy pytaj¹: Tomek, ale dlaczego jesteœ po tamtej stronie? Dlaczego nie chcesz wolnoœci? Dlaczego opowiadasz siê za opresyjn¹ instytucj¹?

Mam przyjació³ i znajomych po ró¿nych stronach sceny politycznej i œwiatopogl¹dowej. Czêœæ z nich uczestniczy teraz w marszach, wykrzykuje przaœne i jak¿e ma³o inteligenckie has³o: wyp...dalaæ, inni usprawiedliwiaj¹ niszczenie koœcio³ów czy przerywanie mszy œwiêtych i cierpliwie wyjaœniaj¹, ¿e to wszystko wina hierarchów (i tak dobrze, jeœli nie mówi¹ „panów biskupów"), i ¿e Koœció³ ponosi s³uszn¹ karê za lata narzucania swoich pogl¹dów. Jeszcze inni podkreœlaj¹ wprawdzie, ¿e s¹ za ¿yciem, ale nie mog¹ zaakceptowaæ odbierania innym wolnoœci wyboru, nie podoba im siê polityczny moment takiej decyzji, albo ludzie, którzy za ni¹ stoj¹, i dlatego odcinaj¹ siê od decyzji „z niesmakiem (...) wo³aj¹c – Fu!" (by zacytowaæ niesamowite s³owa Jacka Kaczmarskiego z piosenki „Rejtan, czyli raport ambasadora"). Nie, oni nie id¹ w marszach, potêpiaj¹ rozruchy i nawet broni¹ ludzi modl¹cych siê w œwi¹tyniach (bo sami te¿ tam czêsto s¹), ale milcz¹ w tej kluczowej sprawie, uznaj¹, ¿e politycznie mo¿...

Football news:

Ramos and Benzema out of Real Madrid's bid for the Champions League match with Inter
Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about