Poland

Ten, który nie bał się myśleć

materia³y prasowe

Obcowanie z jego twórczoœci¹ by³o œwiêtem" – pisze Zbigniew Mentzel. Pierwszy raz by³ u pañstwa Ko³akowskich w Oksfordzie w koñcu lat 90. PóŸniej w 2006 r. rozmawia³ tam z filozofem wiele razy (efekt: „Czas ciekawy, czas niespokojny", czyli wywiad rzeka). Czêœæ rozmów zosta³a wykorzystana w czasie pisania tej biografii. ród³em by³o te¿ prywatne archiwum Ko³akowskiego, w tym 16 tys. listów wymienionych m.in. z Czapskim, Giedroyciem, Mi³oszem. Tym cenniejsze, ¿e Ko³akowski nie dzieli³ siê ¿yciem prywatnym, dzienników nie pisa³ zgodnie z dewiz¹ ama nesciri („umi³uj bycie nieznanym").

Mentzel postawi³ na biografiê intelektualn¹, zale¿a³o mu „na przedstawieniu g³ównych jego pogl¹dów jêzykiem jak najprostszym i w esencjonalnym skrócie". Chcia³ pokazaæ „okolicznoœci historyczne", ale tak, by ksi¹¿ka nie by³a akademicka. I nie jest. Ale te¿ – miejscami – nie jest lektur¹ prost¹. Omówienia prac Ko³akowskiego wymagaj¹ wiêcej ni¿ podstawowych kompetencji czytelniczych. Pomaga staranny jêzyk, skupienie autora na istotnych, wêz³owych punktach biografii.

Leszek Ko³akowski (1927–2009) „mia³ w sobie bolesn¹ czujnoœæ na zjawisko œmierci", bo matkê straci³, maj¹c trzy lata, a ojca maj¹c lat 16 – zosta³ zamordowany w czasie II wojny œwiatowej. Wychowywa³y go ciotka i babcia. Chorowity, kruchy, zwalnia³ siê z zajêæ fizycznych, nie chodzi³ na religiê – nie by³ ochrzczony. Ju¿ jako 14-latek t³umaczy³ „Vivam" Owidiusza oraz XIV-wieczn¹ pieœñ liturgiczn¹ „Dies irae". „Z Tadeuszem Kordyaszem, teologiem – niespe³na 17-letni Leszek dyskutowa³ – po ³a...

Football news:

Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A
Real Madrid's goal against Getafe was cancelled out in the 9th minute. The referees considered that Diaz was offside