Poland

Teksas zrywa z obostrzeniami. Koniec z maskami, otwarcie firm

Gubernator Teksasu Greg Abbott zapowiedzia³ pe³ne otwarcie stanu. - Mieszkañcy i firmy nie potrzebuj¹ pañstwa, które mówi im, jak maj¹ funkcjonowaæ - wyjaœni³.

Nowe przepisy bêd¹ obowi¹zywa³y w Teksasie od 10 marca. W stanie œrednia dobowa liczba zgonów spowodowanych koronawirusem utrzymuje siê powy¿ej 200.

- Nadszed³ czas na pe³ne otwarcie Teksasu - zapowiedzia³ gubernator. Abbott poinformowa³, ¿e uniewa¿nia "wiêkszoœæ wczeœniejszych rozporz¹dzeñ", które wyda³ w ci¹gu ostatniego roku, aby powstrzymaæ rozprzestrzenianie siê wirusa. 

Od przysz³ej œrody, wszystkie firmy mog¹ wróciæ do normalnej dzia³alnoœci, a maski nie bêd¹ ju¿ wymagane w miejscach publicznych.

Do tej pory dwie dawki szczepionki przeciw koronawirusowi otrzyma³o oko³o 6,5 proc. mieszkañców stanu. Osi¹gniêcie poziomu ok. 70-80 proc., który wed³ug wielu szacunków jest potrzebny, oznacza³oby zaszczepienie oko³o 22 milionów ludzi, czyli prawie 100 proc. doros³ych w stanie.

Szczepionki nie s¹ obecnie zatwierdzone dla dzieci poni¿ej 16. roku ¿ycia, które stanowi¹ oko³o 23% populacji.

Football news:

Perez on Super League: It wasn't hard to convince Laporte. This is for the future of Barcelona
Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements