Poland

Taśmy z rozmów Kucharskiego z Lewandowskim są wiarygodne

Przestêpczoœæ

Cezary Kucharski, Robert Lewandowski

Cezary Kucharski wypowiedzia³ s³owa, które zdaniem Roberta Lewandowskiego brzmi¹ jak szanta¿. Na zdjêciu: by³y menad¿er pi³karza i gwiazda futbolu na wspólnej konferencji w 2014 roku.

PAP, Rafa³ Guz

Nagrania rozmów, podczas których by³y mened¿er Lewandowskiego za¿¹da³ „20 milionów euro za spokój", s¹ autentyczne – wynika z opinii bieg³ego.

Jako pierwsi ujawniliœmy w paŸdzierniku ubieg³ego roku treœæ dwóch nagranych rozmów, podczas których Cezary Kucharski, by³y mened¿er najlepszego polskiego pi³karza, wypowiedzia³ do niego s³owa, które zabrzmia³y jak szanta¿. Teraz bieg³y potwierdzi³ wiarygodnoœæ taœm. Opinia wp³ynê³a do Prokuratury Regionalnej w Warszawie kilka dni temu.

– Bieg³y z zakresu informatyki i teleinformatyki przeanalizowa³ dane na zabezpieczonych od pokrzywdzonego (czterech) telefonach komórkowych oraz laptopie. Z ustaleñ bieg³ego wynika, ¿e nagrania rozmów, których oglêdzin dokona³ prokurator na pocz¹tkowym etapie œledztwa, s¹ identyczne z materia³ami zapisanymi w pamiêciach przebadanych telefonów – mówi nam prok. Marcin Saduœ, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

I podkreœla: – Z opinii bieg³ego wynika jednoznacznie, ¿e zarejestrowane utwory, a tym samym treœci rozmów, nie zosta³y poddane jakimkolwiek modyfikacjom.

To kluczowa kwestia, bo obroñcy Kucharskiego podwa¿ali ich autentycznoœæ. – To jest sprawa o s³owa – mówi nam mecenas Oskar Sitek, obroñca Cezarego Kucharskiego.

Pi³karz nagrywa³ rozmowy telefonem, a potem skopiowa³ je na noœnik USB. Zdaniem mecenasa Sitka „nagrania nie maj¹ ani pocz¹tku, ani koñca" i „s¹ znacznie krótsze ni¿ sama rozmowa".

Co kryje iPhone

Tyle ¿e bieg³y w opinii wskazuje (bada³ telefony z nagranymi rozmowami i noœniki, które pi³karz przekaza³ prokuraturze), ¿e ró¿nice wynikaj¹ „z ró¿nych sum kontrolnych plików". Mówi¹c wprost: dwa urz¹dzenia inaczej je kodowa³y. „Brak pocz¹tku i koñca" wynika st¹d, ¿e panowie nie witaj¹ siê, ale od razu przechodz¹ do rzeczy, co mo¿e wygl¹daæ jakby by³o to wyrwane z kontekstu.

Cezary Kucharski od paŸdziernika 2020 r. ma zarzut kierowania gróŸb karalnych w celu zmuszenia pi³karza do okreœlonego zachowania – w tle jest ¿¹danie 20 mln euro.

Wci¹¿ badany jest te¿ jego telefon. Dlaczego jest wa¿ny? Œledczy licz¹, ¿e pomo¿e im wyjaœniæ, jak¹ rolê w sprawie domniemanego szanta¿u odegra³ niemiecki dziennikarz Rafael B., i czy to on podsun¹³ Kucharskiemu pomys³ ¿¹dania takiej kwoty (w rozmowie mened¿er to przyzna³).

Po tym jak pi³karz odmówi³ zap³aty, „Der Spiegel" opublikowa³ artyku³y o rzekomych nieprawid³owoœciach w podatkach Lewandowskiego. „To wygl¹da jak realizacja sformu³owanej przez mened¿era groŸby" – twierdzi w zawiadomieniu pe³nomocnik pi³karza prof. Tomasz Siemi¹tkowski.

Polska prokuratura wci¹¿ nie ma odpowiedzi z niemieckiej prokuratury, do której zwróci³a siê o pomoc prawn¹. Chce, by przes³uchano Rafaela B. z „Der Spiegiel", wspó³autora kilku tekstów na temat w¹tpliwoœci wokó³ rozliczeñ podatkowych Lewandowskiego.

Obrona Kucharskiego domaga siê ponownego przes³uchania pi³karza, i o to z³o¿y³a wniosek. – Zeznania Lewandowskiego s¹ niepe³ne – twierdzi mecenas Sitek.

Ile wart jest spokój

Pi³karz zosta³ przes³uchany ponownie 16 lutego, ale bez udzia³u obroñców podejrzanego. – Powinniœmy w tym przes³uchaniu uczestniczyæ, to nasze prawo. Bêdziemy sk³adaæ za¿alenie – mówi mec. Sitek.

Prokuratura nie chce zdradziæ, o co pyta³a Lewandowskiego, ale prokurator Saduœ t³umaczy „Rzeczpospolitej", ¿e nie mog³a dopuœciæ do uczestnictwa w przes³uchaniu obrony Kucharskiego, gdy¿ „zosta³ on (Robert Lewandowski – red.) przes³uchany na okolicznoœci, które nie s¹ objête zarzutem og³oszonym Cezaremu K., ale maj¹ce z nim poœredni zwi¹zek".

Nagrania dwóch rozmów pi³karza z jego by³ym mened¿erem w Monachium i w Warszawie (we wrzeœniu 2019 i w styczniu ub.r.) to dowód, który pozwoli³ postawiæ Kucharskiemu zarzuty. ¯¹daj¹c 20 mln euro, twierdzi³: „czujê, ¿e tyle jest wart twój spokój", a pytany, za co chce te pieni¹dze, odpar³: „za to, ¿e bêdê kry³ do koñca ¿ycia, ¿e jesteœcie ty i ¿ona oszustami podatkowymi".

Mecenas Sitek twierdzi, ¿e s³owa te wynikaj¹ z klauzuli zaufania poufnoœci w porozumieniu, które strony mia³y podpisaæ by zakoñczyæ spór - tak siê nie sta³o. Sam Kucharski w wywiadzie dla „Rz" twierdzi³, ¿e szanta¿u nie by³o, a z Lewandowskim ma spór gospodarczy.

Football news:

Messi scored 30+ goals for the season for the 13th time in a row
Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third