Poland

Tarcza finansowa 2.0 dla małych i dużych firm

Tarcza antykryzysowa

Adobe Stock

Polski Fundusz Rozwoju proponuje pomoc dla przedsiêbiorców, którzy na skutek pandemii znaleŸli siê w trudnej sytuacji finansowej. Jednak nie wszystkie firmy, które straci³y przychody bêd¹ mog³y liczyæ na wsparcie.

Wnioski o wsparcie z PFR bêdzie mo¿na sk³adaæ od stycznia 2021 r. (wczeœniej musi na to wyraziæ zgodê Komisja Europejska). W Sejmie procedowana jest te¿ tzw. antykryzysowa ustawa bran¿owa (czeka na przyjêcie lub odrzucenie poprawek Senatu), która przewiduje m.in. postojowe, zwolnienie ze sk³adek ZUS. W Tarczy Finansowej PFR 2.0 zaplanowano 35 mld z³ na wsparcie dla mikro, ma³ych i œrednich oraz du¿ych firm, jeœli spe³ni¹ okreœlone w programie pomocy warunki. W przypadku mikrofirm (zatrudniaj¹cych od 1 do 9 pracowników z 38 bran¿ PKD) – wysokoœæ subwencji zale¿na bêdzie od liczby pracowników i spadku obrotów. Natomiast dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych do 249 pracowników z 38 bran¿ PKD – wysokoœæ subwencji uzale¿niono od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto.

Czytaj tak¿e:

Tarcza antykryzysowa 6.0: nowe bran¿e objête pomoc¹

Te same mechanizmy, ale skromniej

Jak oceniaj¹ propozycje pomocy przedstawiciele prz...

Football news:

Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session
There are three candidates left in Barca's presidential race (one more starred in tears). Here are their programs and plans for Messi
Rashford - Rooney: One of the greatest. Playing with you was a dream come true
Zlatan did not allow Kalul to play in gloves: How can a young defender make his debut like this? He will definitely not scare the strikers