Poland

Tarcza 2.0 pomogła branżowo i regionalnie

Biznes

Adobe Stock

W ramach tarczy finansowej 2.0 do firm mikro, ma³ych i œrednich trafi³o 6,8 mld z³. Ze wsparcia skorzysta³o 46 tys. firm – podsumowa³ Pawe³ Borys, prezes PFR.

Z koñcem lutego PFR zakoñczy³ przyjmowanie wniosków o wsparcie z tarczy finansowej 2.0. Tarcza ruszy³a w po³owie stycznia. Inaczej ni¿ tarcza finansowa 1.0, z której mog³y korzystaæ wszystkie firmy z du¿ym ubytkiem przychodów, tarcza 2.0 by³a skierowana do firm z 54 bran¿, które w ocenie rz¹du najmocniej ucierpia³y na skutek pandemii.

Gdzie trafi³a tarcza

– Wielkoœæ wsparcia udzielonego w ramach tarczy finansowej 2.0 jest zbli¿ona do tego, co zak³adaliœmy. Ocenialiœmy, ¿e siêgnie ono oko³o 8 mld z³ – mówi³ w poniedzia³ek Pawe³ Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. – Pieni¹dze z tarczy pomog³y firmom zbudowaæ bufor finansowy, który pozwoli im zachowaæ p³ynnoœæ finansow¹ – doda³.

Œrednia kwota subwencji wyp³aconej mikrofirmom to 81 tys. z³. Ma³e i œrednie firmy dosta³y przeciêtnie po 530 tys. z³. Ze wsparcia skorzysta³o przesz³o 39,4 tys. mikrofirm i nieco ponad 6,8 tys. ma³ych i œrednich.

Najwiêcej pieniêdzy pop³ynê³o do firm z bran¿y gastronomicznej. Restauracje i inne placówki gastronomiczne dosta³y prawie 2,4 mld z³ wsparcia. W sumie trafi³o ono do blisko 15,6 tys. takich firm. Hotele i inne obiekty noclegowe dosta³y 1,5 mld z³ wsparcia. Tu pieni¹dze trafi³y do prawie 4,9 tys. firm. Przesz³o 2,1 tys. firm z bran¿y fitness i sportowej dosta³o 314 mln z³.

Firmy, które dosta³y wsparcie z tarczy finansowej 2.0, zatrudniaj¹ ³¹cznie 352 tys. osób. PFR ma nadziejê, ¿e te miejsca pracy uda siê ochroniæ, bo przyznane subwencje bêd¹ umarzane pod warunkiem utrzymania zatrudnienia.

– Tarcza trafi³a tam, gdzie powinna – przekonywa³ Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. T³umaczy³, ¿e najwiêksza czêœæ pomocy z tarczy finansowej 1.0 trafi³a do firm z województw mazowieckiego, œl¹skiego i wielkopolskiego. W przypadku tarczy 2.0 pierwsze te¿ by³o województwo mazowieckie, ale na drugie miejsce wysunê³o siê województwo ma³opolskie. Powiat tatrzañski znalaz³ siê na szóstym miejscu powiatów z najwy¿szym wsparciem. Wysoko znalaz³y siê te¿ powiat cieszyñski i nowotarski. Wszystko to regiony ¿yj¹ce w du¿ym stopniu z turystyki, które mocno ucierpia³y na skutek lockdownu w najwa¿niejszym dla nich sezonie zimowym.

PFR przypomnia³, ¿e firmom z 54 bran¿ najmocniej dotkniêtych skutkami pandemii przys³uguje umorzenie subwencji przyznanych w ramach tarczy finansowej 1.0. To kolejne 7 mld z³. W sumie wiêc wsparcie dla firm z tych bran¿ przyznane z obu tarcz PFR siêga 14 mld z³.

Pomoc z tarczy 2.0 trafia³a na konta firm œrednio w ci¹gu 72 godzin od z³o¿enia wniosku. Firmy, którym PFR odmówi³ przyznania pomocy, mog¹ siê jeszcze odwo³aæ od tej decyzji. Maj¹ na to czas do koñca marca.

Co dalej

Szef PFR spodziewa siê, ¿e w ci¹gu tygodnia UE da zielone œwiat³o dla wyp³aty wsparcia z tarczy 2.0 dla du¿ych firm. Jeœli tak siê stanie, sk³adanie wniosków o pomoc ruszy zapewne w przysz³ym tygodniu.

– Liczymy, ¿e pandemia zacznie siê wycofywaæ i w maju, gdy koñca dobiegn¹ szczepienia osób z grup najwiêkszego ryzyka, mo¿liwy bêdzie powrót gospodarki do normalnego dzia³ania. Jeœli tak siê nie stanie i rz¹d zdecyduje, ¿e konieczne jest dalsze wsparcie dla firm, bêdziemy je wyp³acaæ – powiedzia³ Pawe³ Borys.

Football news:

Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance