Poland

Tarcza 2.0 cieszy się wzięciem. Pierwsze firmy z pieniędzmi

Tarcza finansowa

Fot. Adobe Stock

W ci¹gu kilkudziesiêciu godzin PFR otrzyma³ wnioski o wsparcie od ponad 6 tys. przedsiêbiorców, na ³¹czn¹ kwotê 939 mln z³.

- Od pi¹tku otrzymaliœmy ju¿ 6 017 wniosków mikro oraz ma³ych i œrednich firm w ramach #TarczaFinansowaPFR na kwotê 939 mln z³. Pierwsze 728 firm otrzyma³o w³aœnie na rachunek 109 mln z³ (œrednio 150 tys. z³) pomocy w formie subwencji. NieŸle. Zapraszamy do sk³adania wniosków – napisa³ w poniedzia³ek na Twitterze Pawe³ Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wnioski o wsparcie z tzw. Tarczy Finansowej 2.0, mikro-, ma³e i œrednie firmy mog¹ sk³adaæ od 15 stycznia. To nowa forma pomocy dla firm dotkniêtych drug¹ fal¹ przeciwpandemicznych restrykcji, z 45 wybranych bran¿ (w tym turystycznej czy gastronomicznej).

£¹czna pula pomocy dla sektora MŒP to 13 mld z³, wnioski mo¿na sk³adaæ do 28 lutego. Maksymalna wartoœæ subwencji dla jednego podmiotu to 324 tys. z³ w przypadku mikrofirm (zatrudniaj¹cych do 9 osób) i 3,5 mln z³ w przypadku ma³ych i œrednich firm (zatrudniaj¹cych 10-249 osób).

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto