Poland

Tajwan ćwiczył odpieranie chińskiej inwazji

Tajwañscy ¿o³nierze æwiczyli odpieranie ataku Chin - informuje AP. W æwiczeniach bra³y udzia³ czo³gi.

Chiny uwa¿aj¹ Tajwan za zbuntowan¹ prowincjê. Pekin nigdy nie wyrzek³ siê u¿ycia si³y w celu przywrócenia swojej suwerennoœci nad wysp¹.

We wtorek tajwañscy ¿o³nierze wziêli udzia³ w æwiczeniach, których celem by³o odparcie ataku ze strony Chin, które w ostatnich miesi¹cach zwiêkszaj¹ presjê na Tajwan, a aktywnoœæ chiñskiego lotnictwa i chiñskiej floty wokó³ wyspy roœnie.

- Niezale¿nie od tego co dzieje siê wokó³ Cieœniny Tajwañskiej, nasza determinacja jeœli chodzi o ochronê ojczyzny nigdy siê nie zmieni - oœwiadczy³ gen. Chen Chong-ji, dyrektor departamentu sztuki wojennego komentuj¹c æwiczenia w bazie wojskowej Hukou, na po³udnie od Tajpej.

Gen. Chen podkreœli³, ¿e æwiczenia mia³y pokazaæ determinacjê Tajwanu jeœli chodzi o chêæ utrzymania pokoju po obu stronach Cieœniny poprzez pokaz si³y.

Æwiczenia mia³y te¿ zapewniæ mieszkañców wyspy, ¿e armia zachowuje czujnoœæ przed zbli¿aj¹cymi siê obchodami Chiñskiego Nowego Roku, gdy wielu ¿o³nierzy uda siê na przepustki.

Chiny dysponuj¹ marynark¹ wojenn¹ licz¹c¹ 350 jednostek (w jej sk³ad wchodz¹ m.in. dwa lotniskowce i 56 okrêtów podwodnych). Chiny posiadaj¹ te¿ ok. 2 tysiêcy myœliwców i bombowców oraz 1 250 rakiet balistycznych ziemia-ziemia.

Flota Tajwanu sk³ada siê z ok. 86 jednostek, z czego niemal po³owa to kutry rakietowe stra¿y przybrze¿nej.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive
Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible