Poland

Tajwan: 200 dni bez lokalnego zakażenia. Nie ma drugiej fali

Od 12 kwietnia na Tajwanie nie wykryto ¿adnego lokalnego zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 - pisze "Time". Od ostatniego takiego zaka¿enia na wyspie minê³o ju¿ 200 dni - czytamy.

Peter Collington, lekarz chorób zakaŸnych i profesor National University Medical School z Australii przekonuje, ¿e Tajwan jest "jedynym du¿ym pañstwem, które wyeliminowa³o lokaln¹ transmisjê koronawirusa.

Tajwan jest - dziêki temu - jednym z nielicznych pañstw œwiata, które w 2020 roku zanotuj¹ wzrost PKB (wed³ug prognoz z sierpnia - o 1,56 proc.).

W³adze w Tajpej musz¹ jednak zachowywaæ czujnoœæ poniewa¿ w ostatnich dwóch tygodniach na Tajwanie wykryto 20 zaka¿eñ koronawirusem u osób przybywaj¹cych do kraju spoza jego granic - g³ównie z Filipin i Indonezji.

Tajwan nadal utrzymuje œcis³¹ ochronê swoich granic wprowadzon¹ wkrótce po pojawieniu siê epidemii w Chinach - zauwa¿a "Time". Ka¿dy przybywaj¹cy do kraju nadal musi poddawaæ siê obowi¹zkowej, 14-dniowej kwarantannie.

Football news:

We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola