Poland

Tajlandia zamyka się na turystów zagranicznych do marca

Fot. AFP

Do drugiego kwarta³u przysz³ego roku turyœci zagraniczni, z pewnymi wyj¹tkami, nie bêd¹ mogli przyje¿d¿aæ do Tajlandii – informuje tamtejszy minister sportu i turystyki Pipat Ratchakitprakan.

Minister turystyki Tajlandii Pipat Ratchakitprakan zapowiedzia³ zamkniêcie kraju dla turystów zagranicznych do drugiego kwarta³u przysz³ego roku – informuje portal Travel Daily Media. Oznacza to, ¿e wizy elektroniczne oraz te wydawane po przylocie pozostaj¹ zawieszone. Nadal mo¿na ubiegaæ siê jednak o tak zwan¹ now¹ wizê turystyczn¹ (TR) i wizê STV.

Z informacji na stronie internetowej ambasady Polski w Tajlandii wynika, ¿e do wjazdu wymagana jest odpowiednia wiza i specjalne zezwolenie na przekroczenie granicy (certificate of entry – COE). Dotychczas podró¿owaæ tam mogli tylko cz³onkowie rodzin obywateli Tajlandii, osoby maj¹ce zezwolenie na pracê lub prawo pobytu oraz cz³onkowie ich rodzin, uczniowie i ich opiekuni, osoby udaj¹ce siê do Tajlandii na leczenie, posiadacze wizy typu elite, dyplomaci, piloci i marynarze. W niektórych pañstwach, które w³adze Tajlandii uwa¿aj¹ za bezpieczne, mog¹ byæ wydawane te¿ wizy d³ugoterminowe STV.

Na pocz¹tek do programu w³¹czone zosta³y Chiny, na liœcie mia³y znaleŸæ siê te¿ kraje skandynawskie, ale, jak pisze ambasada, dalsze losy tego programu nie s¹ znane. Wiadomo natomiast, ¿e ka¿da osoba uprawniona do wjazdu do Tajlandii musi po przylocie poddaæ siê 14-dniowej kwarantannie w jednym z akredytowanych hoteli (alternative state quarantine – ASQ). ASQ nale¿y zarezerwowaæ na etapie wnioskowania o COE. Listy ASQ dostêpne s¹ w internecie.

Minister potwierdza, ¿e podró¿uj¹cy s³u¿bowo, z powodów zdrowotnych, eksperci ds. technologii i pracownicy wysokiego szczebla bêd¹ mogli nadal przyje¿d¿aæ do Tajlandii, dalej obowi¹zuje 14-dniowa kwarantanna po wjeŸdzie do kraju.

Decyzja og³oszona przez ministra oznacza, ¿e Tajlandia straci sezon zimowy, na który przypada tradycyjnie szczyt przyjazdów. Stowarzyszenia hotelarskie i biur podró¿y apeluj¹ do rz¹du o zniesienie lub skrócenie obowi¹zkowej kwarantanny dla wszystkich odwiedzaj¹cych. Chc¹ równie¿ utworzenia korytarzy turystycznych z pañstwami s¹siaduj¹cymi i innymi, które mog¹ byæ uznane za ma³o ryzykowne w kontekœcie pandemii, takimi jak Singapur, Wietnam, Korea Po³udniowa, Nowa Zelandia i Tajwan. Tymczasem premier Prayut Chan-o-cha nawo³uje do zachowania ostro¿noœci, by w ten sposób zapobiec wybuchowi kolejnej fali pandemii.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals