Poland

Szymon Hołownia na czele rankingu zaufania do polityków

Szymon Ho³ownia

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Przewodnicz¹cy Polski 2050 Szymon Ho³ownia zosta³ nowym liderem rankingu zaufania do polityków - wynika z badania CBOS. Na przeciwleg³ym biegunie uplasowa³ siê Jaros³aw Kaczyñski.

Zaufanie do lidera Polski 2050 zadeklarowa³o 51 proc. badanych. Nie ufa mu 23 proc., obojêtny stosunek ma 16 proc.

Ho³ownia wyprzedzi³ prezydenta. Andrzejowi Dudzie ufa 47 proc. respondentów, zaœ brak zaufania deklaruje 41 proc.

Trzecie miejsce na podium zajmuje premier Mateusz Morawiecki, któremu fa 42 proc. pytanych, ale brak zaufania wskaza³ wiêkszy odsetek badanych - 45 proc.

Politykiem, któremu ufa najmniej respondentów, jest Marlena Mal¹g. Minister rodziny i polityki spo³ecznej  ufa 16 proc., nie ufa jej 12 proc., ale jednoczeœnie jest ona politykiem, którego nie zna a¿ 61 proc. pytanych,

Politykiem, któremu nie ufa najwiêcej Polaków, jest Jaros³aw Kaczyñski. Liderowi PiS ufa 30 proc. ankietowanych, nie ufa - a¿ 58 proc.

Football news:

Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League