Poland

Szymon Hołownia: Jestem gotowy zostać premierem

Ruch Polska 2050

Szymon Ho³ownia

Szymon Ho³ownia: Strajk Kobiet wykonuje dobr¹ robotê, ale sama ulica nie dokona zmiany. Potrzebne s¹: protesty uliczne, dzia³ania polityczne i obywatelskie

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Po odejœciu PiS trzeba bêdzie pomyœleæ o zmianie ustrojowej – mówi Szymon Ho³ownia, lider ruchu Polska 2050.

Pañski ruch spo³eczno-polityczny jest gotowy na wczeœniejsze wybory parlamentarne?

Robimy wszystko, ¿eby przygotowaæ siê jak najlepiej. To ju¿ od dawna jest opowieœæ nie o tym, ¿e trzeba protestowaæ, wyra¿aæ sprzeciw i mówiæ „doœæ", tylko trzeba siê przygotowaæ do rz¹dzenia krajem lepiej, ni¿ robi to PiS. Gniew, którego mamy dzisiaj du¿o, wielu z nas wyra¿a na ulicy, on popycha – ale to nadzieja poci¹ga. My musimy opowiedzieæ ludziom dzisiaj Polskê, za któr¹ têsknimy, której chcemy, do której d¹¿ymy. Tak, przygotowujemy siê do wczeœniejszych wyborów ze wszystkich si³ – programowo, strukturalnie, ludzko... pod ka¿dym wzglêdem.

Dlaczego wybory mia³yby odbyæ siê wczeœniej?

Dlatego ¿e jeszcze nigdy nie mieliœmy tak g³êbokiego kryzysu, realnie gro¿¹cego za³amaniem siê ca³ego systemu Zjednoczonej Prawicy. Jeszcze rok temu spogl¹daliœmy na ni¹ jak na monolit, mówiliœmy o tym, ¿e mo¿e bêdzie mia³a wiêkszoœæ konstytucyjn¹, a ludzie s¹ zadowoleni. Okazuje siê, ¿e wcale tak nie jest. Po 22 paŸdziernika, po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego, tam siê „ula³o". Od tej pory ju¿ nic nie bêdzie takie samo. Jednym z g³ównych detonatorów by³a epidemia. Zbigniew Ziobro robi swoj¹ robotê, podkopuj¹c pozycjê Jaros³awa Kaczyñskiego i szanta¿uj¹c Mateusza Morawieckiego na ka¿dym kroku. Rz¹dowa wiêkszoœæ jest niestabilna. Prawdopodobnie protesty spo³eczne wzmog¹ siê na wiosnê. Sytuacja gospodarcza bêdzie coraz gorsza. Bêdziemy coraz bardziej osamotnieni w Unii Europejskiej, ze wzglêdu na gro¿enie bud¿etowym wetem. System edukacji siada, poniewa¿ minister Przemys³aw Czarnek zajmuje siê umacnianiem kuratoriów, zamiast dbaniem o to, ¿eby edukacja zdalna by³a wydolna. Zdrowie psychiczne Polaków siada. Spodziewam siê du¿ego przesilenia w przysz³ym roku. Jednak warto dodaæ, ¿e wybory w przysz³ym roku s¹ wci¹¿ równie prawdopodobne, jak w 2023 roku. Mo¿e prezydent siê obudzi i wejdzie do gry. Mo¿e siê oka¿e, ¿e wiêkszoœæ sejmowa, która wisi na kilku pos³ach, nagle siê posypie i bêdzie rz¹d techniczny. Wszystkie scenariusze s¹ w grze i my musimy byæ gotowi na ka¿dy z nich, jeœli odpowiedzialnie myœlimy o Polsce.

Wiosn¹ zaka¿eñ mo¿e byæ mniej. Nawet je¿eli dosz³oby do wczeœniejszych wyborów, PiS mog³oby je wygraæ. Rz¹dz¹cy wci¹¿ maj¹ najlepsze sonda¿e.

Nie s¹dzê. Zgodzê siê z tym, ¿e tych zaka¿eñ mo¿e byæ mniej. Trzeba zastrzec, ¿e nie wiemy, ile jest zaka¿eñ, dlatego ¿e rz¹d przesta³ ju¿ o tym informowaæ w wiarygodny sposób. Na wiosnê wielu z nas bêdzie mia³o przechorowanego koronawirusa. W zwi¹zku z tym, to nie tu bêdzie g³ówny problem, a w tym, ilu z naszych bliskich zmar³o w tym czasie z powodu braku dostêpu do systemu ochrony zdrowia, który nagle, z dnia na dzieñ, siê nie poprawi. Ile firm zbankrutuje przez to, ¿e rz¹d miota³ siê jak dziecko we mgle, raz zamykaj¹c poszczególne ga³êzie gospodarki, a nastêpnego dnia konsultuj¹c, czy dobrze zrobi³, robi¹c najbardziej idiotyczne rzeczy na œwiecie, typu blokowanie ferii w jednym terminie. Jesteœmy w tygodniu, w którym w pi¹tek 4 grudnia dowiemy siê, czy 6 grudnia bêdzie handlowa niedziela. Ludzie s¹ tym œmiertelnie zmêczeni. Nawet je¿eli czynnik bezpoœrednio epidemiczny zejdzie z pierwszego planu, to wejd¹ na niego czynniki postepidemiczne, wstrz¹sy wtórne, które mog¹ mieæ jeszcze wiêksz¹ si³ê, ni¿ ten pandemiczny wstrz¹s pierwotny.

Poza tym jest jeszcze coœ takiego jak psychologia postrzegania przywództwa. Kaczyñski ju¿ nigdy nie wyjdzie na scenê z mitem przywódcy, który pañstwo trzyma w garœci, jest prawie drugim Pi³sudskim, który wszystko rêcznie kontroluje. Dziœ prawie 70 proc. Polaków mówi mu „odejdŸ!". A je¿eli widaæ s³aboœæ przywódcy, to natychmiast zaczynaj¹ jego potencjalni nastêpcy toczyæ ze sob¹ wykrwawiaj¹ce walki. Obóz Zjednoczonej Prawicy ju¿ siê nie podniesie. On w nastêpnych wyborach zrobi porz¹dny wynik, ale mam nadziejê, ¿e uda siê go jak najszybciej odsun¹æ od w³adzy i doprowadziæ do zmiany, której Polska potrzebuje. A to nie bêdzie ju¿ tylko zmiana polityczna, poniewa¿ oni zdewastowali ustrój do tego stopnia, ¿e w Polsce bêdziemy musieli pomyœleæ o zmianie ustrojowej, przywróciæ fundamenty funkcjonowania pañstwa.

Kiedy wczeœniejsze wybory mog³yby siê odbyæ?

Jak siê popatrzy na wszystkie terminy, to najbardziej prawdopodobne jest póŸne lato lub wczesna jesieñ. Tego siê nie da zrobiæ wiosn¹. Wtedy ten garnek mo¿e zacz¹æ kipieæ, a jeszcze trzeba czasu, ¿eby uruchomiæ przedwyborcze procedury. K³opot jest tylko w tym, jak PiS bêdzie oddawaæ w³adzê. Tam panuj¹ nastroje, ¿e „my siê musimy zintegrowaæ, musimy siê zbiæ i walczyæ, bo je¿eli stracimy w³adzê, to stracimy wszystko – pieni¹dze, rodziny strac¹ pracê, mo¿e pójdziemy siedzieæ". Polska PiS musi siê skoñczyæ jak najszybciej. Musimy zacz¹æ budowaæ nasz¹ Polskê – i to nie Polskê opozycji, tylko Polskê, w której i ci, którzy do tej pory g³osowali na PiS, i ci, którzy deklaruj¹ g³osowanie na partie z drugiej strony, zmieszcz¹ siê i bêd¹ próbowali siê dogadaæ.

Pan dogaduje siê teraz z PSL? Bêdziecie próbowali wspólnie wystartowaæ w kolejnych wyborach?

Nie ma takich planów i nie ma takich rozmów. Rozmawialiœmy z W³adys³awem Kosiniakiem-Kamyszem o szerokich, ogólnych polach, na których mo¿liwa by³aby wspó³praca, ale nie podjêliœmy ¿adnych tego typu dzia³añ. PSL ma swoj¹ agendê, my mamy swoj¹. Naszym g³ównym zadaniem jest przekonanie ludzi, ¿e jesteœmy propozycj¹, a nie opozycj¹. Musimy mieæ bardzo konkretny pomys³ – na ochronê zdrowia, edukacjê, klimat i na to wszystko, co demokracjê stanowi.

Móg³by pan zostaæ po kolejnych wyborach premierem?

Myœlê, ¿e tak. Je¿eli idzie siê do wyborów, to po to, ¿eby je wygraæ. Je¿eli idzie siê po to, by wygraæ, to trzeba braæ odpowiedzialnoœæ za to, o co siê walczy. My robimy absolutnie wszystko, ¿eby byæ jak najlepiej przygotowanymi do rz¹dzenia Polsk¹, nie do protestowania przeciwko Polsce PiS. To w³¹cza w siebie wziêcie odpowiedzialnoœci za Polskê na ka¿dym etapie.

Premier powinien wyrzuciæ szefa MSWiA Mariusza Kamiñskiego za dzia³ania policji podczas Strajku Kobiet?

Dymisje zawsze powinny byæ efektem precyzyjnego dzia³ania. Najpierw powinno siê wiêc przeprowadziæ gruntowne dochodzenie w sprawie tego, jak reaguje policja w czasie tych protestów, które maj¹ miejsce. Oni maj¹ teraz tak¹ taktykê, ¿e zamykaj¹ ludzi w kot³ach, póŸniej w³¹czaj¹ megafony, dr¹c siê przez nie: „jest epidemia, proszê siê rozejœæ", tylko nikogo nie puszczaj¹. Trzymaj¹ godzinê albo dwie, a póŸniej puszczaj¹, legitymuj¹c po jednym i strasz¹c, zw³aszcza najm³odszych uczestników tych protestów. Takie dzia³anie, czy to, co spotka³o Barbarê Nowack¹, to jest dzia³anie, które powinno byæ rozliczone do spodu. Je¿eli nie zrobi tego Mariusz Kamiñski i obecna ekipa, to my to zrobimy w nastêpnym rozdaniu. Nie bêdzie trudno ustaliæ, który z policjantów, kiedy dowodzi³ i w jaki sposób siê zachowywa³, po to, ¿eby ochroniæ wiêkszoœæ funkcjonariuszy, którzy s¹ ludŸmi honoru i nigdy nie dadz¹ siê zmieniæ w ZOMO Kaczyñskiego ani jego OMON. Najpierw wiêc precyzyjne dochodzenie, sprawdzenie, kto za co odpowiada³, a póŸniej – je¿eli bêdzie trzeba – dymisje, do poziomu wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeñstwo w³¹cznie.

Czyli Jaros³awa Kaczyñskiego?

Protesty kobiet s¹ potrzebne?

Bardzo potrzebne, dlatego ¿e bardzo precyzyjnie pokazuj¹, jak ob³udna i hipokrytyczna jest ta w³adza. Pokazuj¹, do jakiego stopnia jest w stanie traktowaæ obywateli, którzy siê z ni¹ nie zgadzaj¹. To dziêki energii Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, kiedy wszyscy byliœmy na ulicach i „policzyliœmy siê", pokazaliœmy swój gniew i z³oœæ. Bra³em udzia³ w protestach Strajku Kobiet na pocz¹tku, w tej chwili w nich nie uczestniczê, ale nie wykluczam, ¿e znowu bêdê na protestach. Nie ma konfliktu miêdzy mn¹ a Strajkiem Kobiet. Protesty OSK s¹ potrzebne. Oni zrobili i wci¹¿ robi¹ nieprawdopodobn¹ robotê. Jednak jeœli chodzi o zmianê, to sam OSK czy opozycja uliczna jej nie dokona. Tu s¹ potrzebne trzy pola dzia³ania. Po pierwsze: ulica, dzia³ania polityczne, bo je¿eli rz¹d upadnie, to upadnie w Sejmie, i dzia³ania obywatelskie buduj¹ce tkankê spo³eczn¹.

Ale je¿eli chodzi o kwestiê aborcji, macie inne stanowisko.

Wyci¹gane s¹ panu stare wypowiedzi i dla Strajku Kobiet jest pan politykiem z dawnej epoki, który nie chce liberalizacji prawa aborcyjnego i który równie¿ powinien odejœæ, ujmuj¹c rzecz kulturalnie.

Mam jasne pogl¹dy. Nie jest tak, ¿e id¹c do polityki mo¿esz zrealizowaæ wszystkie swoje przekonania. Czasami musisz siê powstrzymaæ od realizacji nawet najg³êbszych przekonañ, bo warunki spo³eczne s¹ jakie s¹. Funkcjonujê w œwiecie, w którym ludzie maj¹ te¿ inne pogl¹dy. Religia, któr¹ wyznajê, mówi, ¿e zmiana postaw nie idzie przez prawo stanowione, ale przez wolne decyzje cz³owieka, które podejmuje w momencie, w którym staje siê do czegoœ przekonany.

Nie nale¿a³o ruszaæ ustawy z 1993 r., „kompromisu aborcyjnego" – ani w jedn¹ stronê, ani w drug¹. Na protestach Strajku Kobiet, w których ja te¿ bra³em udzia³, by³o wielu ludzi, którzy byli dok³adnie tego samego zdania. Gra, która toczy siê na ulicach, jest nie tylko o to, jakiego chcemy modelu dopuszczalnoœci aborcji. Ona jest dziœ o wszystkim – o stanie gospodarki, oœwiaty, o tym, jak bardzo zmêczeni jesteœmy k³amstwami w³adzy. To nie s¹ protesty, które skupiaj¹ siê na tematyce aborcyjnej. Kwestiê aborcji bêdziemy musieli pouk³adaæ wed³ug mnie w drodze referendum. Klasa polityczna otrzyma³a od spo³eczeñstwa czerwon¹ kartkê, jeœli chodzi o temat aborcji, i dziœ jedynym rozwi¹zaniem na uregulowanie tej kwestii jest cisza kabiny referendalnej. Ja nikomu swojego œwiatopogl¹du w tej sprawie narzucaæ nie bêdê.

Czyli referendum w sprawie aborcji?

Zdecydowanie, a wczeœniej konsultacje spo³eczne, które pozwol¹ sensownie napisaæ pytania do tego referendum.

wspó³praca Jakub Mikulski

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years