Poland

Szykuje się duża strata Commerzbanku

Commerzbank

Bloomberg

Niemiecki w³aœciciel mBanku zanotuje s³abe wyniki w 2020 r. z powodu koronawirusa, szykuje siê do zamkniêcia co drugiej placówki.

Wyniki Commerzbanku pod przewodnictwem nowego prezesa, Manfreda Knofa, bêd¹ s³abe i obci¹¿one bêd¹ negatywnymi zdarzeniami jednorazowymi, które spowoduj¹ stratê netto w ca³ym 2020 r., która mo¿e przekroczyæ 2,5 mld euro – pisz¹ analitycy serwisu Bloomberg Intelligence.

Jednym z g³ównych powodów bêd¹ odpis oko³o 1,5 mld euro goodwillu (czyli wartoœci firmy, g³ównie wartoœci niematerialnych i prawnych), 500 mln euro portfelowych rezerw kredytowych na pandemiê i 600 mln euro rezerwy restrukturyzacyjnej zwi¹zanej z redukcj¹ 2300 etatów. Strata to efekt tak¿e s³abszych wyników biznesowych, g³ównie 3,5-proc. spadku przychodów, za co odpowiada przede wszystkim segment korporacyjny.

Z nieoficjalnych informacji „Manager Magazin” wynika, ¿e Knof chce tak¿e istotnie zmniejszyæ sieæ oddzia³ów, mocniej ni¿ planowano. Liczba placówek w Niemczech ma spaœæ z obecnych 800 do 400. To ma byæ jeden z kluczowych punktów planu restrukturyzacji, który nowy prezes ma przedstawiæ 11 lutego podczas prezentacji wyników.

Commerzbank nie komentuje tych informacji. Potwierdzi³, ¿e prezes skomentuje sprawy dotycz¹ce strategii w lutym. Ten by³y mened¿er Deutsche Banku i Allianza przej¹³ stery Commerzbanku na prze³omie roku, wczeœniej z funkcji tej zrezygnowa³ Martin Zielke (sprawowa³ j¹ ponad cztery lata). Wicelider niemieckiego sektora bankowego na pocz¹tku pandemii zamkn¹³ tymczasowo – jak wtedy planowano – 200 oddzia³ów. Jednak do tej pory ich nie otworzono i zdecydowano o zamkniêciu, przez co liczba placówek nad Renem spad³a z oko³o 1000 do obecnych 800.

Football news:

Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League