Poland

Szukali narkotyków. Znaleźli dzieła Picassa, Warhola i Chagalla

AFP

Od dwóch lat szwedzkie i hiszpañskie s³u¿by pracowa³y nad rozbiciem siatki przestêpczej podejrzanej o przemyt du¿ych iloœci narkotyków. Podczas jednego z przeszukiwañ, które przeprowadzono w ramach akcji, policja znalaz³a dzie³a popularnych artystów.

Podczas ostatniej akcji funkcjonariusze policji gotówkê, zegarki, bi¿uteriê, meble, a nawet zaginione dzie³a sztuki. Wœród nich by³y miêdzy innymi obrazy Pabla Picassa, Andy'ego Warhola i Marca Chagalla. Na razie nie wiadomo jednak, o jakie dzie³a dok³adnie chodzi. 

Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e czêœæ mebli zosta³a skradziona podczas serii w³amañ, do których dosz³o jakiœ czas temu w rejonie Sztokholmu.

- Skonfiskowaliœmy wiele cennych dóbr. Wspó³praca hiszpañskimi s³u¿bami by³a kluczowa - podkreœli³ Christer Nilsson, szef szwedzkiego wydzia³u œledczego.

W grudniu 2020 roku policja zatrzyma³a mê¿czyznê z Helsingborga, podejrzanego o kierowanie organizacj¹ przestêpcz¹, o której mowa. Podejrzewa siê go o przemyt narkotyków i pranie brudnych pieniêdzy na du¿¹ skalê. Mê¿czyzna zosta³ poddany ekstradycji do Hiszpanii.

Football news:

Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League
Fans turned to Agnelli with criticism of the reform of the Champions League: You will only increase the gap between the rich and the rest in the expectation that fans will sacrifice time and money
If you put a judge, Hitler and Napoleon, and give me two bullets, I would put both of them in the judge. The coach of the student league conquered the English-language Internet