Poland

Szturm na obligacje deweloperów

III kwarta³ przyniós³ poprawê na rynku mieszkaniowym i d³ugu. Przed bran¿¹ du¿e wyzwanie: ponad 1 mld z³ do wykupu w 2021 r.

W III kwartale poprawi³a siê koniunktura na rynku mieszkaniowym, a deweloperskie obligacje znów bardzo dobrze siê sprzedawa³y. Na huraoptymizm jednak jeszcze za wczeœnie, IV kwarta³ bêdzie testem dla obu rynków – wynika z raportu DM Navigator, którego wnioski publikujemy jako pierwsi.

Wed³ug szacunków DM Navigator, ³¹czne nominalne zad³u¿enie spó³ek deweloperskich z Catalyst z przewag¹ mieszkaniówki (st¹d brak du¿ego emitenta, Echo Investment) wynosi³o na koñcówkê paŸdziernika prawie 3,51 mld z³ (notowanych jest czêœæ tych walorów).

Wartoœæ papierów zapadaj¹cych do koñca 2020 r. wynosi³a 280 mln z³, w przysz³ym roku bran¿ê czeka du¿a kumulacja – do wykupu przypadaj¹ obligacje o wartoœci a¿ 1,12 mld z³.

W tym roku monitorowane przez DM Navigator spó³ki pozyska³y z emisji obligacji 0,77 mld z³, z czego 0,51 mld z we wrzeœniu i pierwszych tygodniach paŸdziernika. Na rynek z du¿ymi ofertami prywatnymi dla funduszy wróci³y du¿e firmy, jak Dom Development czy Atal. Informacje o bardzo udanych emisjach docieraj¹ jedna za drug¹, Ronson na pocz¹tku paŸdziernika zebra³ 100 mln z³ przy popycie 150 mln z³ i pierwotnych planach uplasowania 50 mln z³. Echo w³aœnie sprzeda³o transzê o wartoœci 40 mln euro.

– III kwarta³ tego roku przyniós³ o¿ywienie zarówno dla bran¿y deweloperskiej, jak i dla rynku obligacji. W œrodowisku zerowych stóp procentowych inwestorzy indywidualni szukali alternatywy dla lokat bankowych, st¹d w mojej ocenie du¿e ich zainteresowanie obligacjami korporacyjnymi, ale równie¿ funduszami inwestycyjnymi, co by³o widoczne w nap³ywach do funduszy – mówi Mateusz Mucha, mened¿er w DM Navigator. – Inwestorzy instytucjonalni, którzy równie¿ szukali wy¿szej stopy zwrotu, patrzyli przychylnym okiem na emisje deweloperów mieszkaniowych, poniewa¿ bran¿a ta ca³kiem dobrze poradzi³a sobie z pierwsz¹ fal¹ pandemii. Ze wzglêdu na panuj¹ce od kilku lat o¿ywienie na rynku nieruchomoœci mieszkaniowych deweloperzy weszli w trudniejsze czasy z mocnymi bilansami i sporymi zasobami gotówki, co sprawia, ¿e inwestorzy chêtnie po¿yczaj¹ im œrodki, w szczególnoœci na krótkie terminy – dodaje.

Ekspert zaznacza, ¿e IV kwarta³ bêdzie testem dla rynku kapita³owego. – Zobaczymy, czy w zwi¹zku z dynamicznie rosn¹c¹ liczb¹ zaka¿eñ czêœæ inwestorów nie wstrzyma swoich decyzji, obawiaj¹c siê powtórki sytuacji z marca tego roku – mówi Mucha. Zdaniem eksperta scenariusz potê¿nego odp³ywu pieniêdzy z funduszy obligacji na dziœ jest ma³o prawdopodobny. W obliczu dynamicznych wahañ sytuacji gospodarczej trudno dziœ prognozowaæ, jak¹ czêœæ z zapadaj¹cego w 2021 r. zad³u¿enia spó³ki bêd¹ mog³y zrefinansowaæ nowymi emisjami obligacji, a w jakim stopniu zostan¹ zmuszone do przeznaczenia gotówki operacyjnej na wykup.

Football news:

Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall