Poland

Szpitale wstrzymują planowe zabiegi i przyjęcia

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Narodowy Fundusz Zdrowia na polecenie ministra Adama Niedzielskiego zaleci³ placówkom opieki zdrowotnej wstrzymanie wszystkich planowych zabiegów i œwiadczeñ medycznych

"Aby zapewniæ dodatkowe ³ó¿ka szpitalne dla pacjentów wymagaj¹cych pilnego przyjêcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbêdnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania œwiadczeñ wykonywanych planowo" - czytamy w komunikacie.

NFZ zaznacza, ¿e ograniczenie nie powinno dotyczyæ planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Fundusz wymienia, ¿e zalecenie dotyczy miêdzy innymi endoprotezoplastyki du¿ych stawów, du¿ych zabiegów korekcyjnych krêgos³up, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyñ wieñcowych, du¿ych zabiegów wewn¹trzczaskowych - "z powodów innych ni¿onkologiczne".

W komunikacie Narodowy Fundusz Zdrowia podkreœla, ¿e "w ka¿dym przypadku odroczenia terminu udzielenia œwiadczenia, nale¿y indywidualnie oceniæ oraz wzi¹æ pod uwagê uwarunkowania i ryzyka dotycz¹ce stanu zdrowia pacjentów, a tak¿e prawdopodobieñstwo jego pogorszenia i potencjalne skutki".

Football news:

Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law