Poland

Szokujący raport o karabinku Grot. Zagraża żołnierzom

MSBS Grot

MSBS Grot. Fot./WOT

Najwiêkszym u¿ytkownikiem 5,56 mm karabinków automatycznych MSBS Grot w Si³ach Zbrojnych RP s¹ obecnie Wojska Obrony Terytorialnej. Fot./WOT.

Flagowy polski karabinek Grot rdzewieje, przegrzewa siê, zapiaszczony zacina siê, kolba pêka przy uderzeniu, niektóre usterki uniemo¿liwiaj¹ strzelanie – wynika z testów, jakie przeprowadzili eksperci - informuje onet.pl.

We wrzeœniu 2017 r. na Targach Zbrojeniowych w Kielcach ówczesny minister obrony Antoni Macierewicz podpisa³ kontrakt na dostawê 53 tys. sztuk karabinków Grot dla polskiej armii. Mówi³ wtedy, ¿e "Grot jest osi¹gniêciem na œwiatowym poziomie" i "przeszed³ wszystkie testy zarówno w wojskach specjalnych, jak i w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) na ósemkê, nie na szóstkê czy pi¹tkê".

Umowa o wartoœci 500 mln z³ zosta³a podpisana pomiêdzy Jednostk¹ Wojskow¹ Nil z Krakowa a Fabryk¹ Broni "£ucznik" w Radomiu. Zakupów nowego sprzêtu wchodz¹cego dopiero na uzbrojenie wojska dokonuje jednak Inspektorat Uzbrojenia. Tê instytucjê jednak ca³kowicie pominiêto. Dlaczego?

Armia t³umaczy³a wówczas, ¿e Inspektorat Uzbrojenia by³ przeci¹¿ony prac¹, a Wojska Obrony Terytorialnej, do których mia³ trafiæ nowy karabinek, nie mia³y jeszcze jednostki wyspecjalizowanej w zakupach. Dlatego kontrakt podpisa³a JW Nil. Doœwiadczony logistyk podkreœla jednak, ¿e JW Nil nigdy nie kupuje sprzêtu w fazie testów, a karabinek Grot nadal by³ wówczas testowany - pisze onet.pl.

Grot w trakcie podpisywania kontraktu nie mia³ badañ kwalifikacyjnych, które dopuszcza³by go do u¿ytkowania w armii. Zadanie sprawdzenia broni, która razem z fabryk¹ w Radomiu rozwija³a konstrukcjê, Wojskowa Akademia Techniczna powierzy³a m.in. doœwiadczonym ¿o³nierzom jednostki specjalnej GROM.

W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi od ¿o³nierzy skargami, jakoœæ karabinka postanowi³a sprawdziæ niezale¿na grupa ekspertów pod kierownictwem Paw³a Mosznera. To by³y oficer jednostki specjalnej GROM i instruktor strzelectwa od ponad 20 lat.

Mosznera przede wszystkim zainteresowa³ fakt, ¿e jednostki specjalne w Polsce nie chc¹ korzystaæ z karabinka Grot, a ¿o³nierze GROM-u wystawili mu negatywn¹ opiniê.

W efekcie kilkumiesiêcznych prac powsta³a analiza "Grot - do raportu", z której wynika, ¿e karabinek z Radomia nie tylko mo¿e zawieœæ na polu walki, ale mo¿e stanowiæ realne zagro¿enie dla jego u¿ytkowników. Na ponad 30 stronach autorzy raportu udokumentowali 22 awarie, usterki i wady konstrukcyjne tej broni. Ich pe³na lista znajduje siê w oryginalnym tekœcie raportu. Poni¿ej przedstawiamy g³ówne problemy.

Football news:

Agnelli on the reform of the Champions League: 20 teams in the leagues is too much for balance
Atletico after criticism of the refereeing from Real Madrid: Some are used to always having a fair wind
New realities of European football: clubs discuss banning transfers within the Champions League and reducing the top leagues for the sake of entertainment
Laporta is set to sign Alaba and Aguero to Barca. He has already been in contact with the players' agents
Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation