Poland

Szczepionkowa dyplomacja

Koronawirus SARS-CoV-2

Walka z Covid-19 bêdzie instrumentem geopolityki w 2021 r. – ostrzega Komisja Europejska. Powalcz¹ Unia, Chiny i Rosja.

UE aktywnie uczestniczy³a w zbieraniu pieniêdzy na inicjatywê COVAX, z której maj¹ byæ sfinansowane szczepionki dla biedniejszych krajów œwiata. Dodatkowo wyasygnowa³a fundusze na dostawy dla Ba³kanów Zachodnich, bo to najbli¿sze jej kraje, najbardziej zaawansowane w procesie akcesji do UE.

O pieni¹dze na szczepionki dla krajów Partnerstwa Wschodniego zaapelowali ministrowie spraw zagranicznych 13 pañstw Unii, w tym Polski. By³a to inicjatywa Litwy. Ale coraz bardziej widaæ, ¿e problemem nie bêd¹ pieni¹dze, tylko tempo szczepieñ. Mo¿e dojœæ do sytuacji, gdy zaszczepiona bêdzie ca³a doros³a populacja Zachodu i dopiero wtedy rozpoczn¹ siê wiêksze dostawy na Ba³kany Zachodnie, do Europy Wschodniej czy Afryki. Komisja Europejska uwa¿a, ¿e to z³e podejœcie.

– Szczepionki bêd¹ geopolitycznym tematem 2021 r. Nie mo¿emy zmuszaæ innych partnerów do czekania – powiedzia³a Stella Kyriakides, unijna komisarz ds. zdrowia. UE bêdzie mia³a wystarczaj¹co du¿o szczepionek, ¿eby przekazaæ je innym pañstwom, bo dysponuje portfelem 2,3 mld dawek, tj. jedn¹ czwart¹ wszystkich zakontraktowanych szczepionek na œwiecie. Musi siê jednak zastanowiæ, czy chce, by w kolejce po nie przed niektórymi obywatelami Unii znaleŸli siê obywatele pañstw trzecich. Bruksela proponuje, aby to zrobiæ. – Chcemy, ¿eby by³o równolegle. To wymaga dyplomacji i komunikacji, przekonania naszych obywateli, ¿e to w naszym wspólnym interesie. Bo nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie s¹ bezpieczni – powiedzia³a Kyriakides.

W czwartek wieczorem odbêdzie siê wideokonferencja przywódców 27 pañstw UE. Przewodnicz¹cy Rady Europejskiej Charles Michel zapowiedzia³, ¿e jednym z jej tematów bêdzie szczepionka jako globalne dobro publiczne. KE proponuje, aby najpierw zaszczepiæ personel s³u¿by zdrowia, opieki spo³ecznej i osoby powy¿ej 80. roku ¿ycia w UE, co powinno nast¹piæ do marca, a potem przekazaæ czêœæ szczepionek np. dla personelu medycznego na Ba³kanach Zachodnich. Bruksela obawia siê, ¿e jeœli UE bêdzie siê wahaæ, to Chiny i Rosja u¿yj¹ swojej szczepionki jako orê¿a wzmacniaj¹cego ich wp³ywy w Afryce, Europie Wschodniej czy na Ba³kanach. Ostateczna decyzja nale¿y jednak do pañstw cz³onkowskich, bo zakontraktowane szczepionki s¹ ich w³asnoœci¹.

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned