Poland

Szczepienia: zapisują już na marzec, ale może się opóźnić

szczepionka na COVID

AFP

Po informacji o wstrzymaniu dostaw 330 tys. dawek szczepionki szpitale odwo³a³y zaplanowane na ten tydzieñ zabiegi. Zamieniliœmy siê w call center – narzekaj¹.

O tydzieñ wiêkszoœæ szpitali wêz³owych przesuwa³a terminy szczepieñ dla osób z grupy zero, gdy w pi¹tek Pfizer/BioNTech, producent szczepionki Cominraty, poinformowa³ o czasowym ograniczeniu dostaw z uwagi na modyfikacjê ³añcucha produkcyjnego.

80-latków system NFZ zapisuje na szczepienie na prze³omie lutego i marca. Z uwagi na opóŸnienie w dostawach terminy mog¹ siê opóŸniæ.

Dr Artur Zaczyñski, wicedyrektor szpitala CSK MSWiA i dyrektor Szpitala Narodowego, przyznaje, ¿e przesuniêcie terminów szczepienia to du¿e, choæ konieczne, wyzwanie logistyczne. – Ale sytuacja jest zrozumia³a, niezale¿na od nikogo poza producentem. Trzeba mieæ nadziejê, ¿e zmiany powoduj¹ce chwilowy przestój prze³o¿¹ siê w nied³ugim czasie na zwiêkszenie iloœci dostêpnych szczepionek – mówi dr Zaczyñski.

W niedzielê kilkudziesiêciu pracowników jego szpitala, którzy byli zaszczepieni jako pierwsi w Polsce, przyjê³o drug¹ dawkê szczepionki.

Zdaniem Krzysztofa Strza³kowskiego wstrzymanie dostawy 330 tys. dawek szczepionki Cominraty mo¿e zwiastowaæ problemy z zaszczepieniem drug¹ dawk¹. – Wczeœniej s³yszeliœmy, ¿e rz¹d ma zabezpieczon¹ drug¹ dawkê dla ju¿ wyszczepionych, i to z du¿¹ górk¹. Co siê sta³o z t¹ górk¹, jeœli trzeba wstrzymywaæ dostawê 330 tys. dawek? – pyta Krzysztof Strza³kowski.

Zaniepokojeni wstrzymaniem dostaw s¹ lekarze. Cz³onkowie stowarzyszenia M³odzi Lekarze Rodzinni uwa¿aj¹, ¿e wyszczepienie lekarzy powinno byæ priorytetem, a wielu z tych, którzy szczepi¹, jeszcze nie dosta³o szczepionki. Inaczej uwa¿a Porozumienie Rezydentów: – Poinformowaliœmy o przesuniêciu terminu, ale nie obawiamy siê, ¿e nie zostaniemy zaszczepieni – mówi Piotr Pisula z PR.

Szef KPRM i koordynator ds. szczepieñ Micha³ Dworczyk uspokaja, ¿e wstrzymane dawki zostan¹ uwolnione, gdy tylko producent przedstawi harmonogram dostaw, co ma nast¹piæ do koñca weekendu. – Gdy bêdzie oficjalne potwierdzenie harmonogramu, w poniedzia³ek Agencja Rezerw Materia³owych rozeœle zapytania na zapotrzebowanie na szczepionkê w tym tygodniu i we wtorek b¹dŸ w œrodê do szpitali wêz³owych zostan¹ wys³ane dostawy – zapewnia nas Micha³ Dworczyk.

I dodaje, ¿e szczepienia drug¹ dawk¹ s¹ niezagro¿one, bo zabezpieczono dawki dla zaszczepionych w pierwszym terminie.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17