Poland

Światowe giełdy znów stały się mocno rozgrzane

Globalny indeks rynków akcji MSCI All Country World zyska³ od koñca paŸdziernika 13 proc. Listopad by³ wiêc dla niego najlepszym miesi¹cem w historii.

Amerykañski Dow Jones Industrial zacz¹³ co prawda poniedzia³kow¹ sesjê od spadku, ale w listopadzie wzrós³ o oko³o 13 proc., a listopad 2020 r. by³ jego naj-lepszym miesi¹cem od stycznia 1987 r. S&P 500 wzrós³ w listopadzie o oko³o 11 proc. a Nasdaq Composite o blisko 12 proc. Dla nich by³ to najlepszy miesi¹c od kwietnia.

Silny optymizm daje o sobie jednak znaæ nie tylko na gie³dach amerykañskich. Paneuropejski indeks Stoxx Europe 600 zyska³ w listopadzie oko³o 15 proc. i by³ to dla niego rekordowy miesi¹c. Z takim tempem zwy¿ek nie zakwalifikowa³ siê on jednak nawet do pierwszej dwudziestki najlepszych indeksów gie³dowych w listopadzie. Pierwsze miejsce przypad³o greckiemu indeksowi Athex Composite, który zyska³ w ci¹gu miesi¹ca a¿ 29 proc. Drug¹ pozycjê zaj¹³ austriacki ATX ze wzrostem wynosz¹cym 26 proc., a tu¿ za nim z nieznacznie ni¿szym wzrostem uplasowa³ siê hiszpañski Ibex 35. W pierwszej dziesi¹tce najlepszych g³ównych indeksów œwiata znalaz³ siê te¿ polski WIG20 ze wzrostem wynosz¹cym 21 proc. (WIG20 by³ jednak w poniedzia³ek o 14 proc. ni¿ej ni¿ na pocz¹tku roku,)

– Mamy ju¿ rozpêdzony rynek byka pod powierzchni¹. Jeœli patrzymy na przysz³y rok, to mo¿emy za-uwa¿yæ, ¿e wci¹¿ jest du¿o niedocenionych spó³ek na rynkach akcji, które wci¹¿ nie przy³¹czy³y siê do zwy¿ek – twierdzi Mike Wilson, g³ówny amerykañski strateg rynku akcji w Morgan Stanley.

Football news:

Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance
Benteke could move from Crystal Palace to West Brom
En-Nesiri is the 1st Sevilla player in 81 years to score a hat-trick in 2 consecutive La Liga home games