Poland

Stypendia dla zdolnych studentów

fot. Shutterstock

17 tys. studentów pierwszego roku otrzyma³o wsparcie w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

Dawid Janulek, student Szko³y G³ównej Handlowej, który pochodzi z okolic Pszczyny, jest jednym z uczestników tego programu. – Stypendium otrzyma³em na pierwszym roku. Pozwoli³o mi na op³acenie mieszkania w Warszawie. Dziêki tej pomocy mog³em swój czas poœwiêciæ na dzia³ania w organizacjach studenckich – mówi Dawid Janulek.

– Udzia³ w tym programie da³ mi przekonanie, ¿e pasujê do œcie¿ki, któr¹ sobie wybra³am, a pomoc finansowa, jak¹ uzyska³am, œwiadczy o tym, ¿e ktoœ we mnie wierzy i we mnie inwestuje – dodaje Oliwia Komada, która pisze w³aœnie pracê doktorsk¹ w SGH. Pochodzi ona z okolic Janowa Lubelskiego. – Stypendium pozwoli³o mi skoncentrowaæ siê na tym, aby siê uczyæ, a nie szukaæ pracy – dodaje.

Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoœci informuje „Rz", ¿e w tym roku akademickim wsparcie finansowe otrzyma³o ponad 1 tys. studentów i doktorantów, w tym ponad 600 osób na pierwszy rok studiów.

To ogólnopolski program stypendialny. Wsparcie otrzymuj¹ absolwenci szkó³ œrednich z dobrymi wynikami w nauce, którzy rozpoczynaj¹ pierwszy rok studiów dziennych w uczelniach publicznych i spe³niaj¹ jeden z czterech warunków: pochodz¹ z rodziny by³ego pracownika PGR lub s¹ finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodz¹ z rodziny wielodzietnej albo s¹ wychowankami rodziny zastêpczej b¹dŸ pañstwowego domu dziecka, lub maj¹ rekomendacjê lokalnej organizacji pozarz¹dowej.

Stypendium na pierwszym roku studiów wynosi 5 tys. z³ i jest wyp³acane w dziesiêciomiesiêcznych ratach po 500 z³. Po pierwszym roku stypendyœci, którzy osi¹gn¹ dobre wyniki w nauce, mog¹ korzystaæ z pomocy w kolejnych latach studiów, ze stypendiów jêzykowych, na wyjazd na zagraniczn¹ uczelniê lub stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mog¹ braæ udzia³ w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijaj¹cych ich kompetencje miêkkie i umiejêtnoœci niezbêdne do rozwijania póŸniejszej kariery zawodowej.

– Nasi partnerzy to grono instytucji spo³ecznie odpowiedzialnych, którym bliska jest idea wspierania rozwoju m³odych, zdolnych ludzi. W sk³ad koalicji partnerów wchodz¹ równie¿ niewielkie, lokalne organizacje pozarz¹dowe, które bior¹ udzia³ w finansowaniu stypendiów m³odzie¿y z ich regionów – opisuje dr Zofia Sapijaszka, prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiêbiorczoœci, która realizuje program.

Zosta³ on zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci. Dotychczas przyznano ponad 25 tys. ró¿nego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tys. na pierwszy rok studiów. Partnerami strategicznymi s¹: Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci i Narodowy Bank Polski. Na realizacjê 19 edycji programu jego partnerzy przeznaczyli ponad 123 mln z³.

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level