Poland

Stylowe zasłony - jaki materiał sprawdzi się najlepiej?

Dekoracja powierzchni okiennych

Wchodz¹c do nieumeblowanego pomieszczenia czujemy pustkê. Jednak wystarczy na oknach zawiesiæ firanki i nabiera ono domowego ciep³a. Jeœli dodatkowo pojawi¹ siê zas³ony od razu mamy wra¿enie, ¿e jest to miejsce do zamieszkania. Dekoracja okna sprawia, ¿e nawet brak mebli nie jest tak dokuczliwy. Skoro firany i zas³ony maj¹ tak du¿e znacznie w tym jak odbieramy pomieszczenie, warto zadbaæ o to, aby by³y one wykonane z jak najlepszego materia³u. Pani Alina Dobrzañska ekspert z alena-firany.pl podpowie nam jakie tkaniny wybraæ, aby pomieszczenie zyska³o swój niepowtarzalny styl.

Delikatne, zwiewne, przejrzyste

Zas³ony, jak sama nazwa mówi, zas³aniaj¹ okna. Mo¿e to byæ postrzegane jako zaleta – chroni¹ nasz¹ prywatnoœæ, ale równie¿ jako wada – zaciemniaj¹ pomieszczenie. Dlatego wybieraj¹c materia³ na zas³onki do swojego domu nale¿y zwróciæ baczn¹ uwagê na tkaninê z jakiej s¹ wykonane. W przypadku pomieszczeñ ma³ych, o niewielkich oknach, a tym samym nieco zaciemnionych, najlepszym pomys³em jest wybór tkanin delikatnych, cienkich i zwiewnych. Nale¿¹ do nich tiule, szyfony oraz woale. Te materia³y dostêpne s¹ zarówno w wersji jednokolorowej jak i wielobarwnej. Mo¿na spotkaæ tak¿e zas³onki z tych tkanin z dekoracyjnymi wzorami. Zas³ony uszyte z szyfonu czy woalu w jasnej kolorystyce sprawiaj¹, ¿e pomieszczenie zyskuje swój niepowtarzalny styl. Materia³y te przepuszczaj¹ promienie s³oneczne, dziêki czemu pokój nie jest zaciemniany, a równoczeœnie zas³aniaj¹ delikatnie okna, co chroni prywatnoœæ mieszkañców.

Piêkno chroni¹ce prywatnoœæ

Lekkie i zwiewne zas³ony nadaj¹ styl niewielkim pomieszczeniom. Jeœli pokoje w domu s¹ du¿e, a okna wystawione na silne dzia³anie s³oñca wówczas przydatne okazuj¹ siê zas³ony zaciemniaj¹ce uszyte z grubszych tkanin. Do wyboru jest ogromna iloœæ ró¿nych materia³ów, z czego wartymi uwagi s¹ wszelkiego rodzaju tkaniny bawe³niane oraz lniane. W ostatnim czasie szczególn¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê materia³y lniane, które doskonale wkomponowuj¹ siê w aran¿acje wnêtrz w bardzo modnym obecnie stylu skandynawskim. Doskonale wygl¹daj¹ tak¿e w pomieszczeniach urz¹dzonych w stylu minimalistycznym. Proste, jednokolorowe zas³ony niejednokrotnie s¹ jednym z najbardziej dekoracyjnych elementów wystroju wnêtrza.

Wytworna elegancja

W naszych domach i mieszkaniach najczêœciej spotykamy zas³ony wykonane z materia³ów cienkich lub o œredniej gruboœci. Nieco rzadziej mo¿na spotkaæ okna udekorowane zas³onami przypominaj¹cymi swoim stylem te, które zdobi³y okna w piêknych pa³acach i dworkach w XIX wieku. Ciê¿kie i grube kotary pojawiaj¹ siê dziœ doœæ rzadko w naszych domach, co jednak nie oznacza, ¿e nie ma ich wcale. Decyduj¹c siê na aran¿acje pomieszczeñ mieszkalnych w pa³acowym stylu warto siêgn¹æ po eleganckie zas³ony z grubych aksamitów i brokatów.

 

Zas³ony to element dekoracyjny, który towarzyszy nam od setek lat. Poza funkcj¹ ozdobn¹ maj¹ tak¿e kilka innych zadañ. Przede wszystkim chroni¹ nasz¹ prywatnoœæ a tak¿e dbaj¹ o odpowiednie oœwietlenie pomieszczenia, w którym siê znajduj¹. Wybieraj¹c zas³ony do swojego mieszkania warto dok³adnie przemyœleæ jakie tkaniny bêd¹ najlepsze. W ma³ych pokojach o niewielkich oknach nale¿y postawiæ na delikatne, przejrzyste zas³ony, które nie bêd¹ ogranicza³y dostêpu promieni s³onecznych. Jeœli pomieszczenia mieszkalne jest mocno naœwietlone, wówczas doskonale sprawdz¹ siê zas³ony z tkanin o wiêkszej gramaturze i nieco ciemniejszym kolorze.

Materia³ Promocyjny 

Football news:

Flick's future in Bayern is in doubt. He has a difficult relationship with Salihamidzic
Mikhailovich's autobiography - 🔥 Was friends with a criminal boss, rushed to the Inter locker room to deal with Ibra, defeated leukemia
Chelsea's chances of signing Alaba have increased since Tuchel's arrival. Real Madrid is also Interested in the player
Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis